top of page

100 mld zł pomocy czeka na przedsiębiorców w ramach Tarczy Finansowej PFR

[Aktualizacja 5.08.2020]


Zgodnie z pierwotnym terminarzem 31 lipca 2020 r. zakończył się nabór wniosków o udzielenie pomocy dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach Tarczy Finansowej PFR.


Zakończenie przyjmowania wniosków nie oznacza zakończenia działań związanych z programem. Jak wynika z opublikowanego na stronie internetowej komunikatu PFR:

 • do 14 sierpnia 2020 r. przedsiębiorcy mają możliwość złożenia w swoich bankach – w ramach postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 Regulaminu Tarczy Finansowej – reklamacji do wniosków złożonych do 31 lipca 2020 r.;

 • ·do 30 września 2020 r. przedsiębiorcy mają możliwość złożenia odwołań za pomocą formularzy online w bankach;

 • do 16 października 2020 r. przedsiębiorcy mają możliwość złożenia w swoich bankach – w ramach postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 Regulaminu Tarczy Finansowej – reklamacji do odwołań złożonych do 30 września 2020 r.

Natomiast przez kolejne miesiące PFR ma weryfikować prawidłowość wniosków o dofinansowanie złożonych przez firmy, a za rok weryfikować spełnienie warunków umorzenia części subwencji.


W opublikowanej wcześniej informacji dotyczącej m.in. procedury wyjaśniającej PFR wskazał dodatkowo, że wszystkie wnioski złożone w ramach tej procedury zostaną przeanalizowane, a przedsiębiorcy otrzymają stosowną odpowiedź. Rozpatrywanie spraw i wydawanie decyzji będzie odbywać się bez względu na upływ terminu przyjmowania nowych wniosków do programu, a każdy przedsiębiorca, który kwalifikuje się do otrzymania pomocy na podstawie procedury wyjaśniającej otrzyma subwencję.


Jak wynika z informacji opublikowanych przez PFR – według stanu na 3 sierpnia 2020 r. – z pomocy w ramach Tarczy Finansowej dla mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorców skorzystało ponad 345 tys. firm, a łączna kwota subwencji wypłaconych za pośrednictwem banków wyniosła ponad 60,5 mld zł (z czego 18,7 mld zł trafiło do mikroprzedsiębiorców, a 41,8 mld zł do małych i średnich firm).


Wnioski o przyznanie pomocy mogą wciąż składać przedsiębiorcy, którzy ubiegają się o wsparcie w ramach Tarczy dla Dużych Firm.

[Aktualizacja 23.06.2020]


Jeszcze tylko kilka tygodni mają mikroprzedsiębiorcy oraz małe i średnie firmy na składanie wniosków o udzielenie pomocy w ramach Tarczy Finansowej PFR.


Zgodnie z pierwotnymi założeniami pomoc w ramach tej części programu może być udzielana do 31 lipca 2020 r. (z możliwym ewentualnie wydłużeniem działania programu do 31 grudnia 2020 r.). Należy jednak mieć na uwadze, że według stanu na wczoraj udzielono już ponad 52,2 mld zł (z łącznej puli 75 mld zł) subwencji dla tych przedsiębiorców.


Powyższy termin składania wniosków nie dotyczy uruchomionego w pierwszej połowie czerwca wsparcia dla Dużych Firm. Udzielanie finansowania w ramach Tarczy Finansowej dla Dużych Firm może być dokonywane przez Państwowy Fundusz Rozwoju do 31 grudnia 2020 r., a wypłaty środków w ramach pomocy publicznej mogą trwać maksymalnie do 31 grudnia 2021 r.


W ramach tej części programu na dużych przedsiębiorców czeka 25 mld zł. Udzielanie wsparcia dużym przedsiębiorcom oparte jest na indywidualnej analizie sytuacji każdego potencjalnego beneficjenta programu oraz poprzedzone bardziej zaawansowanym procesem decyzyjnym na szczeblu PFR. Wypłata środków zajmuje więc więcej czasu niż w przypadku pierwszej odsłony tarczy skierowanej dla mniejszych przedsiębiorców.[Aktualizacja 01.06.2020]


Przedsiębiorcy uzyskali już połowę planowanych środków w ramach uruchomionej przez PFR Tarczy Finansowej. Według danych blisko 36 mld zł zostało wypłacone w ramach Tarczy Finansowej dla mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Łączna pula środków przeznaczona dla tych podmiotów wynosi 75 mld zł.


Ubieganie się o pomoc w ramach tego programu nie odbywa się jednak bez przeszkód. Niewykluczone, że część przedsiębiorców, którzy już uzyskali pomoc, będzie musiało zwrócić całość lub przynajmniej część uzyskanej subwencji.


Co przy tym ważne, w zeszłym tygodniu (28.05) weszła w życie zmiana Regulaminu ubiegania się o udział w ww. programie, która wprowadza zmiany m.in. w definicji Mikroprzedsiębiorcy oraz MŚP, a także nowy § 11 ust. 13 Regulaminu, zgodnie z którym:


„W przypadku, gdy Beneficjent otrzymał Subwencję Finansową na podstawie nieprawdziwych oświadczeń, od których uzależnione było udzielenie Subwencji Finansowej lub wysokość Subwencji Finansowej, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 Dni Roboczych od dnia otrzymania Subwencji Finansowej, zwrotu Subwencji Finansowej lub jej części na wyodrębniony rachunek techniczny Banku. Informację o numerach rachunków bankowych, na które można dokonać zwrotu Subwencji Finansowej lub jej części udziela Bank.”

Na uruchomienie wciąż czeka druga odsłona Tarczy Finansowej, tj. pomoc skierowana do Dużych Przedsiębiorstw. W dniu 25 maja 2020 r. pojawił się komunikat , że Komisja Europejska zaakceptowała część programu o wartości 10 mld zł przeznaczonych na pożyczek płynnościowych dla firm.


Wedle informacji przekazanych przez Prezesa Zarządu PFR trwają prace i jest szansa na start programu 1 czerwca 2020 r. Łączna pula środków przeznaczonych na pomoc w ramach Tarczy dla Dużych Przedsiębiorstw ma wynieść 25 mld zł. Jak informowaliśmy, wnioski w tym zakresie mają być składane i rozpatrywane bezpośrednio przez PFR (bez udziału banków komercyjnych, które uczestniczą w programie pomocy dla mikrofirm i MŚP).


[Aktualizacja 4.05.2020]


Pod koniec ubiegłego tygodnia wystartowała możliwość składania wniosków o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR przez mikrofirmy oraz małych i średnich przedsiębiorców.


Podmioty te mogą to zrobić za pośrednictwem uczestniczących w programie banków komercyjnych przez tzw. bankowość elektroniczną. Pierwsze środki wypłacone w ramach programu trafiły już na konta przedsiębiorców. Łącznie do tych przedsiębiorców ma trafić nawet 75 mld zł, z czego 75% może stanowić pomoc bezzwrotną. Składane wnioski weryfikowane są elektronicznie i z tego względu – dla szybkiego uzyskania wsparcia – kluczowe jest ich prawidłowe wypełnienie.


Uruchomienie wsparcia dla dużych firm o wartości 25 mld zł będzie możliwe po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej dla tej części programu. Przedsiębiorcy mogą już jednak składać wstępne wnioski w tym zakresie.[Aktualizacja 29.04.2020]


27 kwietnia 2020 r. (wieczorem) Tarcza Finansowa uzyskała notyfikację Komisji Europejskiej. Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju po technicznym wdrożeniu ostatnich zaleceń Komisji Europejskiej przyjmowanie wniosków ma się rozpocząć w ciągu kolejnych kilku dni. Dodatkowo, trwa jeszcze aktualizacja dokumentacji i niektóre znajdujące się na stronie internetowej zapisy w programie mogą ulec zmianie.


Aktualnie opublikowane zmiany wprowadzają szereg modyfikacji w stosunku do pierwotnie opublikowanych warunków przyznania wsparcia, opisanych przez nas poniżej. Zgodnie z nowymi informacjami, które pojawiły się na stronie internetowej PFR, zmodyfikowane zostaną m.in. zasady przyznawania pomocy dla podmiotów niemających rezydencji podatkowej na terenie Polski, które – jak informowaliśmy – budziły wiele kontrowersji.


Zachęcamy do śledzenia nowych informacji i wszelkich zmian w tym zakresie na bieżąco.


Jednocześnie, wskazujemy, że opublikowana już została lista banków, za pośrednictwem których wnioski będą mogły składać mikrofirmy oraz mali i średni przedsiębiorcy.Tarcza Finansowa zakłada wpompowanie w polską gospodarkę do 100 mld zł na ochronę miejsc pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej. Za realizację programu odpowiada Polski Fundusz Rozwoju. Uruchomienie wsparcia czeka już tylko na zgodę Komisji Europejskiej. Ta może zostać udzielona w każdej chwili. Program może ruszyć jeszcze w kwietniu.Główne założenia Tarczy Finansowej


Wsparcie uruchomione przez Polski Fundusz Rozwoju ma wynieść łącznie nawet 100 mld zł, z czego nawet 60 mld zł może trafić do firm jako pomoc bezzwrotna. Według szacunków program o wartości 4,5% PKB został skierowany do ok. 670 tys. przedsiębiorców. Z pomocy mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, małe i średnie firmy oraz duże przedsiębiorstwa. Dla każdej z tych grup przeznaczona została określona pula środków do wykorzystania.

Tryb udzielenia pomocy


W przypadku mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorców obsługa programu będzie odbywać się przy pomocy wybranych banków, których lista zostanie ogłoszona na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Merytoryczna ocena wniosku składanego za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej będzie dokonywana przez Polski Fundusz Rozwoju. Jeśli decyzja będzie pozytywna, wypłaty dla tych przedsiębiorców mogą być realizowane nawet w ciągu 1-2 dni od złożenia wniosku.


Za obsługę wsparcia skierowanego dla dużych firm odpowiadać będzie bezpośrednio Polski Fundusz Rozwoju. W tym wypadku program będzie obsługiwany za pośrednictwem specjalnego formularza zgłoszeniowego. Wstępne wnioski o udzielenie pomocy przedsiębiorcy mogą składać już teraz.Kontrowersje dotyczące podmiotów zagranicznych


Ze wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR nie będą mogły skorzystać podmioty, których beneficjent rzeczywisty jest rezydentem podatkowym innego kraju lub które płacą podatki poza Polską, a więc np. spółki, w których rzeczywistą kontrolę sprawuje podmiot zagraniczny regulujący podatki w innym kraju UE. Odstępstwo od tej zasady będzie możliwe wyłącznie w sytuacji zobowiązania beneficjenta programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Polski w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki. Nie wszystkie podmioty mogą to jednak zrobić.

Co warte podkreślenia, wobec ww. rozwiązania podnoszone są wątpliwości co do jego zgodności z przepisami prawa unijnego, a mianowicie w związku z nieuzasadnionym różnicowaniem warunków przyznania pomocy publicznej dla przedsiębiorców prowadzących działalność w UE.Zasady udzielenia wsparcia

Zasady udzielenia wsparcia każdej z grup przedsiębiorców różnią się. Zgodnie z zapowiedziami w przypadku małych i średnich oraz dużych firm przedstawiają się następująco:


MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA


 • firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników

 • których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR


Warunki:

 • spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca 2019 roku w związku z COVID-19 (UWAGA! stosuje się definicję spadku sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 specustawy koronawirusowej)

 • brak otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego albo postępowania restrukturyzacyjnego

 • posiadanie przez beneficjenta rzeczywistego firmy rezydencji podatkowej na terytorium Polski i rozliczanie podatków za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Polski

 • prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2019 r.

 • niezaleganie na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (zaległością nie jest rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie)


Forma wsparcia:

 • zwrotna subwencja finansowa na 3 lata (możliwe przeznaczenie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem nabycia/przejęcia innego przedsiębiorcy lub przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki; zakaz przeznaczania środków na płatności do właściciela, osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa)

 • maksymalna kwota subwencji do 3,5 mln zł

 • wartość subwencji w zależności od skali spadku sprzedaży w stosunku do roku obrotowego 2019: 4% w przypadku spadku od 25% do mniej niż 50%, 6% w przypadku spadku od 50% do mniej niż 75% lub 8% w przypadku spadku od 75% do 100% (maksymalny przychód do wyliczenia kwoty subwencji: 225 mln zł)

 • umorzenie do 75% środków po 12 miesiącach od dnia wypłaty pod warunkiem: (i) prowadzenia działalności, (ii) utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy oraz (iii) zanotowania straty na sprzedaży


DUŻE FIRMY


 • firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników

 • których obrót przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa przekracza 43 mln EUR


Warunki:

 • spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca 2019 roku w związku z COVID-19 (UWAGA! stosuje się definicję spadku sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 specustawy koronawirusowej)

 • przedsiębiorcy, których dotyczy:

 1. utrata zdolności produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19

 2. brak otrzymywania płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności

 3. brak dostępu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu rynku finansowego do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami

 4. uczestnictwo w Programach Sektorowych (w ramach Tarczy Kapitałowej dla dużych firm Polski Fundusz Rozwoju może realizować programy sektorowe w związku z COVID-19 o charakterze inwestycyjnym, których realizacja może być w szczególności związana z następującymi obszarami: (i) cyfryzacja, (ii) edukacja, (iii) medycyna, (iv) biotechnologia i farmacja, (v) produkcja środków ochrony osobistej, (vi) infrastruktura; w przypadku realizacji takiego programu jego szczegółowe warunki zostaną uzgodnione pomiędzy PFR oraz Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministrem Finansów)

 • brak otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego albo postępowania restrukturyzacyjnego

 • posiadanie przez beneficjenta rzeczywistego firmy rezydencji podatkowej na terytorium Polski i rozliczanie podatków za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Polski

 • prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2019 r.

 • niezaleganie na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (zaległością nie jest rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie)


Formy wsparcia:

 • finansowanie płynnościowe: pożyczki lub obligacje na okres 2 lat (opcja przedłużenia o 1 roku), wartość: nawet do 1 mld zł

 • finansowanie preferencyjne: pożyczki preferencyjne na okres 3 lat częściowo bezzwrotne i uzależnione od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia; wartość: do 750 mln zł na podmiot

 • finansowanie inwestycyjne: obejmowane instrumenty kapitałowe (udziały lub akcje) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej; wartość: do 1 mld zł na podmiot


 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page