Branżowa Tarcza Antykryzysowa 6.0 w przygotowaniu – najważniejsze zmiany

26 października 2020 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Druk Sejmowy nr 704). Ustawa ta to tzw. Tarcza 6.0 w artykułach prasowych określana mianem „branżowej”. Treść projektu dostępna jest TUTAJ. W przedmiocie projektu odbyło się już pierwsze czytanie w komisji. Sprawozdanie z prac komisji wraz z nową wersją projektu (Druk Sejmowy nr 709) jest dostępne TUTAJ.


Wobec wczesnego etapu prac legislacyjnych należy zaznaczyć, że projektowane rozwiązania mogą ulec zmianie.


Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia Tarczy Antykryzysowej 6.0 istotne z perspektywy przedsiębiorców.


Dodatkowe świadczenia postojowe


Zgodnie z projektowanym art. 15zs2 osobom prowadzącym na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą, które skorzystały ze świadczenia postojowego, przysługuje prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. Przepis ten obejmuje jednak tylko wybrane podmioty, które jako rodzaj działalności przeważającej prowadzą działalność oznaczoną m.in. kodami PKD: 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych czy 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. Pełny przegląd podmiotów, które ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej będą objęte możliwością skorzystania z tego świadczenia wynika z art. 1 pkt. 4 projektu, który jest dostępny TUTAJ.


Zwolnienia dla płatników za okres lipiec – wrzesień 2020 r.


Za okres od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2020 r. możliwe będzie uzyskanie zwolnienia z obowiązku uiszczania składek na podstawie proponowanego brzmienia art. 31zo ust. 8. Ponownie jednak, rozwiązanie to dostępne będzie jedynie dla określonej grupy płatników, dla których w dniu składania wniosku przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest m.in. działalność oznaczona według PKD jako: 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania czy 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki. Pełny przegląd podmiotów, które ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej będą objęte możliwością skorzystania z tego zwolnienia wynika z art. 1 pkt. 15 lit. a) projektu, który jest dostępny TUTAJ.


Pozostałe wymogi otrzymania zwolnienia to zgłoszenie jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. oraz uzyskanie w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek, przychodu niższego co najmniej o 75% w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego.


Zgodnie z projektem, na podstawie proponowanego brzmienia art. 31zp ust. 1 pkt. 2), wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności należy zgłaszać do dnia 30 listopada 2020 r.


Zwolnienia dla płatników za listopad 2020 r.


Także za okres od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada płatnik składek, na podstawie art. 31zo ust. 10, będzie mógł uzyskać zwolnienie z ich opłacania. Również i ta nowelizacja obejmie jedynie część przedsiębiorców, prowadzących na dzień 30 września 2020 r. działalność gospodarczą, której przeważającym rodzajem jest m.in. 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów czy 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna. Pełny przegląd podmiotów, które ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej będą objęte możliwością skorzystania z tego zwolnienia wynika z art. 1 pkt. 15 lit. b) projektu, który jest dostępny TUTAJ.


Dodatkowo, poza wymogiem zgłoszenia jako płatnika do dnia 30 czerwca 2020 r., przychód przedsiębiorcy starającego się o zwolnienie powinien być niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie roku ubiegłego.

Zgodnie z projektem, na podstawie proponowanego brzmienia art. 31zp ust. 1 pkt. 3), wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności należy zgłaszać do dnia 31 stycznia 2021 r.


Zgodnie z treścią art. 31zo ust. 9, opłacone należności składkowe za oba wskazane powyżej okresy, zwolnione na mocy projektowanych przepisów, podlegać będą zwrotowi.


Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców

Komisja Sejmowa, rekomendowała propozycję dodania art. 15 zze4, na mocy którego starosta otrzymał kompetencję do udzielenia jednorazowej, nieoprocentowanej dotacji do wysokości 5.000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na rzecz mikro i małych przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, w której charakter przeważający miała m.in.: 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne czy 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. Pełny przegląd podmiotów, które ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej będą objęte możliwością skorzystania z tej dotacji wynika z art. 1 pkt.10 projektu, który jest dostępny TUTAJ.


Wspomniana dotacja nie przysługuje podmiotom, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r. Kolejnym warunkiem jej otrzymania jest uzyskanie w październiku lub w listopadzie 2020 r. przychodu co najmniej 40% niższego w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku bądź w listopadzie 2019 r.


Wnioski o przyznanie dotacji składane mogą być wyłącznie w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, po ogłoszeniu przez dyrektora urzędu naboru. Okres zwrotu dotacji przewidziany został na maksymalnie 12 miesięcy, Rada Ministrów ma jednak możliwość jego wydłużenia. Przepisy przewidują kompetencję starosty do kontroli wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem oraz jej właściwego dokumentowania oraz rozliczania. Środki pochodzące z dotacji nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Jeśli jednak mikro lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia dotacji, będzie ona ulegać umorzeniu.


Przedłużenie obowiązywania nowych rozwiązań


Rada Ministrów otrzymuje zgodnie z projektowaną ustawą kompetencję do przedłużenia niektórych zawartych w niej rozwiązań – może w drodze rozporządzenia przyznać ponowną wypłatę jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla osób, które otrzymały to świadczenie (art. 15zs2 ust. 8), oraz wydłużyć okres zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek (art. 31 zya).


Inne zmiany


Zgodnie z treścią art. 15gh do 10 czerwca 2021 r. przyjmowane będą m.in. wnioski o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Dofinansowanie to może być udzielane do dnia 30 czerwca 2021 r.


Na mocy nowododanego art. 31zzm w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa.

Zgodnie z projektowanym art. 31zzn do dnia 10 czerwca 2021 r. możliwe będzie składanie do starosty wniosków m.in. o następujące formy wsparcia, które będą mogły być udzielane do dnia 30 czerwca 2021 r:

  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną, oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne;

  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników;

  • pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.


Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.

Skontaktuj się z nami

©2020 Kubas Kos Gałkowski