top of page

Drugi etap odmrażania gospodarki – nowe Rozporządzenie Rady Ministrów

W ramach drugiego etapu odmrażania gospodarki i zmniejszania ograniczeń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii, w dniu 2 maja 2020 r. ogłoszone zostało nowe Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792).


Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie, utraciło moc wcześniejsze Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zmieniane rozporządzeniem z 26 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 697 i 750).


Jakie zmiany wprowadza ww. Rozporządzenie w ramach drugiego etapu odmrażania gospodarki, a co się nie zmienia?



Handel


Od 4 maja 2020 r. możliwe jest, pod pewnymi warunkami, prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży i handlu detalicznym, także w galeriach handlowych oraz wielkopowierzchniowych sklepach budowlanych także w weekendy.


Do odwołania w tym samym czasie może przebywać:

 • w obiekcie handlowym lub usługowym o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 – nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, na której odbywa się handel lub są świadczone usługi w tym obiekcie;

 • w placówce handlowej (także tej znajdującej się w galerii handlowej), nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, na której odbywa się handel lub są świadczone usługi w tej placówce;

 • 4 osoby na jedno stanowisko kasowe – w przypadku stacji paliw płynnych;

 • 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży – w przypadku handlu na straganie lub targowisku.


Do powyższych limitów nie wlicza się osób stanowiących obsługę tych obiektów, placówek, targowisk oraz straganów.


Handel na tzw. „wyspach” w galeriach handlowych jest możliwy tylko, gdy spełnione zostaną następujące warunki:

 • lady prezentacyjne lub stanowiska kasowe są oddzielone przesłonami z tworzywa sztucznego, które oddzielają obsługę wyspy od klientów, a obsługa zakrywa usta i nos za pomocą maski, maseczki lub przyłbicy oraz obsługuje klientów w rękawiczkach jednorazowych;

 • dostęp do wewnętrznych stref wyspy handlowej ma wyłącznie jej obsługa;

 • przy wyspie handlowej jest obsługiwana, w tym samym czasie, 1 osoba;

 • wyspy handlowe zapewniają rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.


Dodatkowymi środkami bezpieczeństwa są:

 • obowiązek noszenia przez kupujących rękawiczek i masek zakrywających nos i usta (oprócz osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą sprostać takiemu obowiązkowi);

 • galerie handlowe i placówki handlowe obowiązane są zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk;

 • galerie handlowe i placówki handlowe obowiązane są dokonywać, w godzinach ich otwarcia, co najmniej raz na godzinę, dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi, lub dystrybutora na stacji paliw płynnych (w zależności od charakteru działalności).


Co ważne, zlikwidowane zostały tzw. „godziny dla seniora”.


Szczegółowe wytyczne, opracowane przez Ministerstwo Rozwoju:

 • dla funkcjonowania galerii handlowych można znaleźć TUTAJ

 • dla funkcjonowania sklepów budowlanych można znaleźć TUTAJ

Jednak, nie wszystkie placówki handlowe i usługowe będą mogły prowadzić działalność.


W dalszym ciągu zakazane jest prowadzenie działalności:

 • gastronomicznej (z wyłączeniem usług realizowanych „na wynos” i „na dowóz”);

 • związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami;

 • związanej z fryzjerstwem i pozostałymi usługami kosmetycznymi, a także salonów tatuażu i piercingu;

 • usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (np. siłowni, basenów).


Pozostałe zmiany


[Hotele] Od 4 maja 2020 r. dopuszczalne jest prowadzenie usług hotelarskich z wyjątkiem usług gastronomicznych świadczonych w hotelach (możliwe jest jedynie świadczenie takich usług na wynos, a także do pokojów hotelowych). Siłownie, sale pobytu wspólnego (np. lobby, siłownie) i baseny pozostają zamknięte.


Szczegółowe wytyczne, opracowane przez Ministerstwo Rozwoju, dla funkcjonowania hoteli można znaleźć TUTAJ.


[Gabinety rehabilitacji] Z pewnymi ograniczeniami od 4 maja 2020 r. mogą działać gabinety rehabilitacji – jednak tylko w ramach usług prywatnych. W dalszym ciągu obowiązuje, z pewnymi wyłączeniami, zakaz wykonywania usług rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W dalszym ciągu zamknięte pozostają również gabinety masażu.


Szczegółowe wytyczne, opracowane przez Ministerstwo Rozwoju, dla funkcjonowania gabinetów fizjoterapeutycznych w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej można znaleźć TUTAJ.


[Kultura] Od 4 maja 2020 r. zniesione zostały ograniczenia związane z funkcjonowaniem bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą. Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.


[Działalność związana ze sportem i rekreacją] Również od 4 maja 2020 r., pod pewnymi warunkami (m.in. obowiązek zapewnienia środków do dezynfekcji rąk lub sprzętu i obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu i opuszczeniu obiektu, 15-minutowe odstępy między wchodzącymi lub wychodzącymi lub inny sposób ograniczenia kontaktów, wyłączenie korzystania z szatni), w szczególności w zakresie ilości osób uczestniczących, można podjąć aktywność sportową na:

 • stadionach sportowych, boiskach (w tym szkolnych, wielofunkcyjnych, typu Orlik), przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych i lotniczych, na otwartych strzelnicach, skoczniach narciarskich, otwartych torach łuczniczych, otwartych torach wrotkarskich, otwartych torach rolkowych, otwartych skateparkach, otwartych torach gokartowych oraz otwartych torach kolarskich (w tym do kolarstwa górskiego) – przy czym w tych obiektach może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener;

 • na kortach tenisowych – przy czym na jednym korcie tenisowym mogą przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 4 osoby i 1 trener korzystające z tego kortu, z wyłączeniem jego obsługi;

 • na polach golfowych – przy czym przy jednym dołku golfowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób korzystających z dołka golfowego, z wyłączeniem obsługi pola golfowego;

 • przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów wodnych i motorowodnych lub rekreacji – przy czym z jednego sprzętu (w tym kajaka, łódki, rowerka wodnego, motorówki, skutera wodnego) mogą korzystać w tym samym czasie nie więcej niż 2 osoby, z wyłączeniem osób zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie.


[Żłobki i przedszkola] Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od 6 maja 2020 r. organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach. Ponadto, jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

Szczegółowe wytyczne, opracowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dla funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 można znaleźć TUTAJ.



Co się nie zmienia?


Bez zmian pozostają jednak pozostałe istotne dla prowadzenia działalności i funkcjonowania biznesu ograniczenia, dotyczące m.in.:

 • zakładów pracy (zapewnienie pracownikom rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk, odległości min. 1,5 m między stanowiskami pracy z dotychczasowymi wyjątkami),

 • obowiązkowych dezynfekcji w godzinach otwarcia, co najmniej raz na godzinę, stanowisk kasowych lub stanowisk obsługi,

 • obowiązku noszenia podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych,

 • zachowania 2-metrowej odległości od innych osób w przypadku przemieszczania się w przestrzeni publicznej,

 • obowiązkowego zasłaniania ust i nosa.



Dalsze etapy zdejmowania ograniczeń


Na razie nie wiadomo, kiedy wdrażane będą kolejne etapy zdejmowania ograniczeń. Warto zaznaczyć, że niektóre elementy „poluzowania” ograniczeń, które początkowo były przewidywane na etap trzeci i czwarty (np. ponowne otwarcie galerii handlowych) zostały już wprowadzone w etapie drugim. Zgodnie z przekazanymi przez Rząd informacjami Ministerstwo Zdrowia będzie przeprowadzało cotygodniową ewaluację zmian, jakie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa. Przejście do dalszych etapów będzie zależeć od:

 • przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim),

 • wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych),

 • realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.

Kolejne etapy mają być wprowadzane stopniowo, gdy przyrost zachorowań w kraju będzie niski.

 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page