top of page

Jeszcze tylko dwa tygodnie na dokonanie obowiązkowych zgłoszeń do CRBR

13 lipca 2020 r. upływa termin dokonywania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) przez spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r. (w przypadku spółek wpisanych po tej dacie dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ich wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego). Rekomendujemy nie czekać z wykonaniem tego obowiązku na ostatnią chwilę.


Pierwotny termin wyznaczony przez ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na 13 kwietnia 2020 r. został przesunięty w ramach ułatwień przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej.


Poniżej przypominamy, którzy przedsiębiorcy objęci są obowiązkiem zgłoszenia, jakie informacje podlegają zgłoszeniu i jak dokonać zgłoszenia.


Jakie podmioty objęte są obowiązkiem zgłoszenia danych?


Zgodnie z ustawą obowiązkiem zgłoszenia danych do Rejestru objęte są wszystkie:

  • spółki jawne,

  • spółki komandytowe,

  • spółki komandytowo-akcyjne,

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

  • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.UWAGA! Obowiązek zgłoszenia spoczywa na osobach uprawnionych do reprezentacji spółek.


Jakie dane podlegają zgłoszeniu?


Informacje podlegające zgłoszeniu obejmują:

  • dane identyfikacyjne spółek obowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych (nazwę lub firmę, formę organizacyjną, siedzibę, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym i NIP) oraz

  • dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek obowiązanych do zgłaszania ww. informacji (imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo datę urodzenia, informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu).


Jak przebiega procedura dokonywania zgłoszeń?


Zgłoszenia danych można dokonać wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego pod adresem udostępnionym na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów.


Podpisanie zgłoszenia następuje za pomocą podpisu elektronicznego lub za pomocą podpisu EPUAP.


W wypadku gdy do reprezentacji spółki konieczne jest współdziałanie dwóch lub więcej osób istnieje możliwość podpisania zgłoszenia przez dwie lub więcej osób.

Zgłoszenie danych jest nieodpłatne.
WARTO PAMIĘTAĆ! W przypadku zmiany przekazanych informacji zgłoszenie aktualizacji danych powinno nastąpić w terminie 7 dni (nie wliczając sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od ich zmiany.


 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.


Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.


Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page