top of page

Kontrola beneficjentów Tarczy Finansowej u progu wejścia w życie Tarczy Finansowej 2.0

[Aktualizacja 20.01.2021]


W wyniku przyjęcia przez Radę Ministrów 5 stycznia 2021 r. uchwały, Polski Fundusz Rozwoju wprowadził do Tarczy Finansowej zmiany postulowane przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Dwie najważniejsze wprowadzane zmiany to:

  • rozszerzenie listy kodów PKD uprawniających do skorzystania z Tarczy między innymi o agencje reklamowe, przy czym aby skorzystać z Tarczy kod nie musi dotyczyć rodzaju przeważającej działalności gospodarczej, wystarczy aby kodem była objęta inna działalność gospodarcza wykonywana przez przedsiębiorę. Dodatkowo przedsiębiorca powinien wykonywać opisaną kodem działalność na dzień 31 grudnia 2019 r., 1 listopada 2020 r. oraz w chwili złożenia wniosku (co istotne, nie musi to być zawsze ten sam kod);

  • objęcie programem przedsiębiorców niezatrudniających pracowników na umowę o pracę na koniec 2019 r., jednak zatrudniających choć jednego pracownika do 31 lipca 2020 r.


15 stycznia wszedł w życie nowy regulamin ubiegania się o udział w rządowym programie Tarcza Finansowa 2.0 (dostępny TUTAJ), oraz otwarty został elektroniczny nabór wniosków o subwencje. Wnioski będzie można składać do 28 lutego. Ostatecznie program objął swoim zasięgiem 45 branż – m.in. fizjoterapeutyczną (PKD 86.90.A), restauratorską (PKD 56.10.A) i hotelarską (PKD 55.10.Z). Pełna lista kodów PKD znajduje się w § 11 ust. 8 lit. i regulaminu. Jako maksymalną kwotę subwencji przewidziano 3,5 mln zł i nie więcej niż 72 000 zł na pracownika.


Wśród warunków skorzystania z pomocy przewidzianej Tarczą ustalono m.in. wykazanie spadku obrotów o 30% w okresie od kwietnia do grudnia lub od października do grudnia 2020 r. w stosunku do roku poprzedzającego oraz brak zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na 31 grudnia 2019 r., 31 grudnia 2020 r. lub na dzień składania wniosku.


Całkowite umorzenie subwencji możliwe będzie w sytuacji, gdy mały lub średni przedsiębiorca utrzyma w sposób nieprzerwany działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2021 r., rozliczy nadwyżki udzielonej subwencji po 31 grudnia 2021 r. nie później niż do 31 stycznia 2022 r. oraz wykaże rzeczywiste koszty stałe na podstawie sprawozdań finansowych lub dokumentów księgowych za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.


Poza regulaminem udzielania subwencji, szczegółowa treść praw i obowiązków beneficjentów programu określana będzie w indywidualnych umowach subwencji finansowej. Zgodnie z § 16 regulaminu PFR będzie mógł wypowiedzieć tę umowę w każdym czasie w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, m.in. w sytuacji ustalenia, że beneficjent wydatkował środki finansowe w sposób sprzeczny z umową lub regulaminem (ust. 1 lit. f) lub gdy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej naruszył któreś z ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1 - 6 i 8 - 12 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (ust. 1 lit. h).


Kontrole beneficjentów Tarczy Finansowej


Zgodnie z §8 regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”, Polski Fundusz Rozwoju (PFR) samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami (m.in. bankami, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy Krajowym Rejestrem Sądowym) może prowadzić ewidencję beneficjentów programu i udzielonego im finansowania oraz monitorować udzielanie i wykorzystywanie subwencji. W ostatnim czasie PFR zapowiedział zamiar skorzystania z tej kompetencji – przedsiębiorstwa podlegające kontroli wyznaczone mają zostać przy pomocy specjalnego oprogramowania.


W ramach monitoringu PFR szczególną uwagę zwracać będzie na:

  • prawidłowość określenia statusu małego lub średniego przedsiębiorcy;

  • przeznaczenie otrzymanych środków na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej;

  • ewentualne nadwyżki otrzymanych środków, które podlegać będą w takim przypadku zwrotowi;

  • prawidłowość wskazanego przez przedsiębiorcę spadku obrotów;

  • fakt wszczęcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego;

  • rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej – celem weryfikacji, czy pomocy nie otrzymał podmiot działający w jednym z wykluczonych z tej pomocy sektorów.


W regulaminie nie zostały określone bardziej szczegółowe zasady kontroli. Z informacji przekazanej przez PFR do mediów wynika jednak, że w pierwszej kolejności dojdzie do udzielenia przedsiębiorcy możliwości korespondencyjnego złożenia wyjaśnienie dotyczących wykrytych nieprawidłowości. W stosownych wypadkach zaangażowane mogą zostać również organy państwa takie jak Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).


Nie zostały także określone bliżej zasady kwestionowania negatywnych ustaleń kontrolnych – w szczególności nie jest jasne, czy przedsiębiorca powinien wszcząć postępowanie przed sądem administracyjnym czy przed sądem powszechnym.

Zapowiedź Tarczy Finansowej 2.0


Obecnie PFR jest w trakcie przygotowań tzw. Tarczy Finansowej 2.0 dla małych i średnich firm. Jej szczegółowe postanowienia ujawnione zostaną po notyfikacji Komisji Europejskiej. Wiadomo już jednak, że o prawie do pomocy, podobnie jak w przypadku Tarczy Branżowej, decydować będzie rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej identyfikowany za pomocą kodu PKD. O tym, jakie konkretnie kody PKD będą uprawniać do skorzystania z tarczy finansowej 2.0, zdecyduje Rada Ministrów. Zgodnie z wypowiedziami wiceprezesa PFR, przedsiębiorcy będą mogli otrzymać na nowych zasadach subwencje do 70% kosztów stałych niepokrytych przychodami. Maksymalna wartość pomocy może wynieść nawet 3 mln euro, będzie to więc więcej niż przy pierwszej Tarczy Finansowej, gdzie maksymalna wysokość pomocy wynosiła 800 tys. euro.


Otwarcie elektronicznego naboru wniosków przewidywane jest na drugą połowę stycznia 2021 r.


Zmiany w umorzeniu subwencji z Tarczy Finansowej


Łącznie z wprowadzeniem nowych regulacji przewidywana jest notyfikacja zmian w obecnie funkcjonującym systemie umarzania subwencji – po ich akceptacji przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych II falą pandemii otrzymają możliwość ich umorzenia aż do 100% otrzymanego wsparcia; można podejrzewać, że możliwość umorzenia 100% subwencji również będzie obejmować jedynie niektóre rodzaje działalności gospodarczej. Niestety obecnie nie jest wiadome, które kody PKD będą uprawniać do umorzenia subwencji na poziomie 100 %.


Modyfikacje zasad w Tarczy Finansowej


Z doniesień medialnych wynika, że do Komisji Europejskiej trafić ma również wniosek dotyczący projektu przedłużenia terminu na składanie wniosków (z sierpnia 2020 r. na marzec 2021 r.) oraz modyfikację zasad wyliczania tzw. szkody covidowej stanowiącej jedną z przesłanek udzielenia pożyczki preferencyjnej na zasadach określonych w Tarczy Finansowej dla dużych firm.


 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page