top of page

Kwalifikowany podpis elektroniczny – skuteczne narzędzie w czasach pandemii koronawirusa

W dobie pandemii, gdy nasza mobilność jest znacznie ograniczona, a większość spraw staramy się załatwiać za pośrednictwem Internetu, skutecznym narzędziem do przyspieszenia i ułatwienia rozwiązania kwestii obowiązków podatkowych, urzędowych, czy umownych, może okazać się kwalifikowany podpis elektroniczny.


Poniżej podpowiadamy czym jest i jak skorzystać z kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Przede wszystkim należy wiedzieć, że kwalifikowany podpis elektroniczny definiowany jest jako zaawansowany podpis elektroniczny, opierający się na certyfikacie kwalifikowanym i składany jest za pomocą specjalnie do tego przeznaczonego urządzenia. Jest on unikalnie przyporządkowany podpisującemu i z łatwością umożliwia ustalenie tożsamości posiadacza. Ponadto, podpis ten składany jest z użyciem danych, których podpisujący może użyć pod swoją wyłączną kontrolą, a także ściśle powiązany z danymi podpisanymi w taki sposób, że każda zmiana tych danych jest rozpoznawalna.

Co ważne, w myśl ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, która ma na celu stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., a więc tzw. rozporządzenia eIDAS, skutek prawny, jaki wywołuje kwalifikowany podpis elektroniczny, jest równoważny podpisowi własnoręcznemu. Na takie konsekwencje prawne wskazuje również regulacja art. 781 kodeksu cywilnego, gdzie wyszczególniono, że do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co stanowić ma rozwiązanie równoważne ze zwykłą formą pisemną. W praktyce oznacza to, że skorzystanie z kwalifikowanego elektronicznego podpisu możne więc nie tylko ułatwić lub przyspieszyć wywiązanie się z obowiązków urzędowych, czy podatkowych, ale także umożliwić zawarcie poszczególnych umów cywilno-prawnych. Powyższe należy również rozumieć jako sytuację, gdzie podpis elektroniczny nieposiadających cech kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie będzie mógł zostać uznany za tożsamy ze zwykłą formą pisemną.Uwaga!

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny z podpisem własnoręcznym, jednak – co istotne – nie zastąpi kwalifikowanych (szczególnych) form pisemnych, takich jak np.: formy aktu notarialnego, formy pisemnej z podpisem notarialnie (urzędowo) poświadczonym, formy pisemnej z datą pewną. W ostatnim z wymienionych przypadków, poszczególna czynność prawna będzie wymagała dodatkowej usługi, tj. kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu dokumentu elektronicznego.

Co także istotne, jak stanowi art. 25 ust. 3 rozporządzenia eIDAS, kwalifikowany podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie wydanym w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej jest uznawany za kwalifikowany podpis elektroniczny we wszystkich pozostałych państwach członkowskich.


Ważność kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Należy pamiętać, że podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu wywoła skutki prawne, tylko jeżeli zostanie złożony w okresie ważności tego certyfikatu. W razie zawieszania certyfikatu, podpis elektroniczny skutek ten wywołał dopiero z chwilą uchylenia owego zawieszenia. Informacja nt. ewentualnego zawieszeniu certyfikatu jest udostępniana w ramach usługi informowania o statusie certyfikatu. Certyfikat przybiera postać kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli spełnia wymagania wskazane w rozporządzeniu eIDAS oraz zostanie wydany przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania.


Jak uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny?

Kwalifikowany podpis elektroniczny można nabyć u jednego z certyfikowanych dostawców, nadzorowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Rejestr kwalifikowanych usług zaufania prowadzi Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert) i tam też na stronie internetowej można odnaleźć listę certyfikowanych dostawców.

Odpowiedzialność karna

Ponadto, w kwestii bezpieczeństwa, należy mieć na względzie fakt, że ww. ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej zostały przewidziane również przepisy karne. Za złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego z wykorzystaniem danych do składania podpisu elektronicznego przyporządkowanych do innej osoby grozi odpowiedzialność karna w postaci grzywny, karze ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do lat 3. Oznacza to, że z przypisanego do danej osoby wykupionego podpisu może korzystać tylko ta osoba uprawniona, w innym razie można narazić się na odpowiedzialność karną.


 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page