top of page

Planowane zmiany w zakresie gospodarowania odpadami

[Aktualizacja 18.05.2020]


W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie Tarcza 3.0 zawierająca przepisy dotyczące zmian w zakresie prawa gospodarowania odpadami, o których pisaliśmy poniżej.


W ramach obecnie procedowanej ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0; ustawa jest obecnie na etapie prac senackich), ustawodawca zdecydował się na odsunięcie w czasie terminów na wykonanie wielu obowiązków, jakie zostały nałożone na podmioty wytwarzające i przetwarzające odpady. Przewidział także rozwiązania dotyczące wydłużenia okresu obowiązywania decyzji z zakresu zagospodarowania odpadami.Zmiany w terminach


W projekcie tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0 przewidziane zostało istotne przesunięcie niektórych terminów na wykonanie tzw. obowiązków odpadowych, co ma znacząco ułatwić wywiązanie się z nich.


Tytułem przykładu:

 • odsunięcie do 30 listopada 2020 roku terminu na sporządzenie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok; [zmiana art. 12a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z mocą wsteczną od 30 kwietnia 2020 r.]

 • odsunięcie do 31 grudnia 2020 roku terminu na dostosowanie uchwał rady gminy do zmian wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw;

 • odsunięcie do 30 września 2020 roku terminu na przeprowadzenie przez przedsiębiorców prowadzących recykling lub inny proces odzysku odpadów opakowaniowych audytu zewnętrznego.


Odpowiedniemu wydłużeniu ulegną także terminy na złożenie rocznych sprawozdań za rok 2019:

 • do 31 sierpnia 2020 roku termin na sporządzenie sprawozdania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zbierające odpady komunalne;

 • do 11 września 2020 roku termin na sporządzenie sprawozdania:

 1. przez wprowadzających produkty w opakowaniach, opakowania i gospodarujących odpadami z nich powstającymi;

 2. przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

 3. przez przedsiębiorców prowadzących stację demontażu pojazdów i przedsiębiorców prowadzących strzępiarkę;

 • do 31 października 2020 roku termin:

 1. na sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi sporządzanych przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast);

 2. na złożenie rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2019 rok przez wytwarzających odpady i gospodarujących odpadami;

 • do 31 grudnia 2020 roku sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi sporządzanych przez marszałków województw z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.Zmiany dotyczące okresu ważności pozwoleń


Projektowane zmiany przewidują ponadto zmiany w zakresie ważności pozwoleń z zakresu zagospodarowania odpadami. Zgodnie z projektowanym przepisem art. 15zzzzzy specustawy koronawirusowej:


Jeżeli posiadacz odpadów:

 • uzyskał zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wydane na czas oznaczony, a termin ważności tej decyzji upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz

 • złożył wniosek o zmianę posiadanej decyzji w terminie do dnia 5 marca 2020 r.

termin obowiązywania decyzji ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania sprawy wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie albo pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie, albo pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie albo pozostawienia tego wniosku bez rozpoznania.


Jeżeli posiadacz odpadów:

 • posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane, wydane na czas oznaczony, których termin ważności upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2, oraz

 • złożył wniosek o wydanie kolejnego pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego albo o przedłużenie terminu obowiązywania pozwolenia zintegrowanego,

termin obowiązywania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego, wydanego na czas oznaczony, ulega przedłużeniu do czasu rozpoznania sprawy z tego wniosku.


 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.

댓글


댓글 작성이 차단되었습니다.
bottom of page