top of page

Pracownicze Plany Kapitałowe a tarcza antykryzysowa

Wielu pracodawców może w ostatnim czasie zastanawiać się czy obowiązujący stan epidemii ma wpływ (a jeśli tak to jaki) na funkcjonowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), które w największych przedsiębiorstwach zostały wprowadzone już jesienią ubiegłego roku, a w podmiotach zatrudniających co najmniej 20 pracowników miały zostać wprowadzone jeszcze w tym roku. Ustawodawca w Tarczy antykryzysowej 1.0 przewidział w zasadzie tylko jedną zmianę w tym zakresie, jednak to nie wszystko - już sama ustawa wprowadzająca PPK przewiduje pewne rozwiązania antykryzysowe dla pracodawców, które przedstawiamy poniżej.


Terminy wprowadzenia PPK


Pierwotnie harmonogram wprowadzenia PPK przedstawiał się następująco w zależności od liczby zatrudnionych pracowników (na czerwono zaznaczono terminy, które uległy zmianie w Tarczy antykryzysowej 1.0):

Jak wynika z powyższej tabeli, pracodawcy z I fazy zatrudniający co najmniej 250 osób (wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku) zobowiązani byli do przystąpienia do PPK już w ubiegłym roku.


W ramach Tarczy antykryzysowej zmianie uległy wyłącznie terminy dla pracodawców z II fazy, czyli zatrudniających od 50 do 249 osób (pracowników i zleceniobiorców, jeżeli opłacane są za nich obowiązkowe składki emerytalno-rentowe), które zostały przesunięte o sześć miesięcy. Obecnie przedstawiają się one następująco:

  • 27 października 2020 r. termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK,

  • 10 listopada 2020 r. termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK;

  • 1-15 grudnia 2020 r. – termin na naliczenie i pobranie pierwszych składek.

Gdyby powyższe zmiany nie zostały wprowadzone to obowiązek naliczenia i pobrania pierwszych składek do PPK obejmowałby już wynagrodzenia za maj lub czerwiec tego roku (w zależności od przyjętej w danym zakładzie pracy sekwencji wypłaty wynagrodzeń). Obecnie obowiązek ten będzie dotyczył dopiero wynagrodzeń za listopad lub grudzień (w zależności od przyjętej sekwencji).


W ramach Tarczy antykryzysowej nie przewidziano zmiany terminów wdrażania PPK dla pracodawców z III i IV fazy, czyli zatrudniających mniej niż 50 osób.


Sytuacja podmiotów, w których wprowadzono już PPK


Zasadą jest, że zmiana terminów wprowadzona w Tarczy antykryzysowej nie zmienia obowiązków podmiotów, które już wprowadziły PPK i zawarły zarówno umowę o zarządzanie jak i umowę o prowadzenie PPK przed 31 marca 2020 roku (data wejścia w życie Tarczy 1.0). Podmioty te muszą terminowo naliczać, pobierać i odprowadzać wpłaty do PPK w imieniu już zgłoszonych pracowników, a także zawierać umowy o prowadzenie z nowo zatrudnionymi pracownikami i zgłaszać tych pracowników do programu. Nie ma możliwości uchylenia się od tych obowiązków, z pewnymi wyjątkami, o których mowa poniżej.


Podmioty z II fazy mogą znajdować się na różnym etapie wdrożenia PPK, a więc pracodawcy z II fazy, którzy do 31 marca 2020 roku nie zawarli jeszcze umowy o prowadzenie PPK mogą skorzystać z przesunięcia terminu. Z przesunięcia terminu mogą skorzystać również te podmioty, które zawarły wyłącznie umowę o zarządzenie PPK, ale nie zawarły umowy o prowadzenie. W takiej sytuacji umowa o prowadzenie powinna zostać zawarta do 10 listopada 2020 roku.


Możliwość zawieszenia odprowadzania składek PPK


Mimo, iż kolejne Tarcze antykryzysowe nie przewidują możliwości zawieszenia obowiązków dotyczących PPK to istnieje rozwiązanie przewidanie w art. 25 ust. 4 ustawy wprowadzającej PPK, które jest przeznaczone dla podmiotów, które już przystąpiły do programu.


Podmiot zatrudniający i uczestnik PPK nie finansują wpłaty podstawowej i dodatkowej do PPK w następujących sytuacjach:

  • w okresie przestoju ekonomicznego oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy;

  • w przypadku zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy,

  • w okresie przejściowego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub ograniczenia jej prowadzenia na skutek powodzi i braku środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.

W obecnej sytuacji najbardziej istotny jest pierwszy z powyższych przypadków, dotyczący przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy, o których mowa w ustawie z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Tym samym wpłaty do PPK nie powinny być regulowane również w sytuacji, gdy pracodawca wprowadził przestój ekonomiczny lub obniżył wymiar czasu pracy na podstawie art. 15g Tarczy 1.0 (z późniejszymi zmianami).


Zwolnienie dotyczy wpłat do PPK obliczanych od wynagrodzenia wypłaconego w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w stosunku tylko dla tych pracowników, którzy zostali objęci przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Uczestnik PPK (pracownik) może jednak zadeklarować pracodawcy, że chce kontynuować finansowane. W takiej sytuacji pracodawca musi obliczać i dokonywać wpłat wyłącznie w zakresie finansowanym przez uczestnika PPK, czyli pracownika.


Rozwiązania w tarczy 4.0 dla sektora finansów publicznych


W opublikowanym projekcie Tarczy 4.0 przewidziano kilka regulacji w celu usprawienia procesu wdrożenia programu PPK, lecz wyłącznie przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Do umów o zarządzenie i prowadzenia PPK nie znajdą zastosowania przepisy prawa zamówień publicznych, gdy wartość zamówienia będzie niższa niż progi unijne określone w ustawie. Ponadto, wójt (buristrz, prezydent), zarząd powiatu i odpowiednio zarząd województwa będą mogły dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą zostaną zawarte umowy o zarządzanie PPK w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostakami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego.

 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page