©2020 Kubas Kos Gałkowski

  Propozycje ZUS dla przedsiębiorców

  [Aktualizacja 25.03.2020]


  W ostatnich dniach ZUS wydał komunikat, z którego wynika, że na wniosek przedsiębiorcy:

  1. można odroczyć o 3 miesiące termin płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,

  2. zawiesić na 3 miesiące realizację wcześniejszej umowy dot. odroczenia bądź płatności ratalnych zawartej z ZUS.


  Aby uzyskać odroczenie płatności składek ubezpieczeniowych musisz złożyć stosowny wniosek do właściwego oddziału ZUS. Wniosek można złożyć:

  • elektronicznie, przy wykorzystaniu Platformy Usług Elektronicznych ZUS,

  • w skrzynce dostępnej w ZUS,

  • listownie.


  We wniosku wskaż koniecznie wpływ epidemii koronawirusa:

  • na sytuację finansową Twojej firmy

  • oraz na brak możliwości opłacenia składek w terminie.


  Wnioski różnią się w zależności od tego, czy Twoja firma prowadzi pełną księgowość, czy też nie.


  Od uznania ZUS zależy, czy otrzymasz odroczenie płatności składek bądź zawieszenie realizacji umowy.


  Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, to ZUS wyśle Ci umowę na wskazany adres email albo pocztą (jeśli nie wskażesz adresu email).


  Po otrzymaniu umowy i dalszych dokumentów od ZUS powinieneś postępować w następujący sposób:

  • zapoznać się z dokumentami,

  • podpisać dokumenty,

  • dostarczyć podpisane dokumenty do ZUS.


  Dokumenty możesz:

  • wysyłać pocztą,

  • złożyć w placówce,

  • odesłać ich skan mailem -> PAMIĘTAJ: papierowe dokumenty trzeba będzie dostarczyć do ZUS W CIĄGU 14 DNI OD DNIA ZAKOŃCZENIA STANU EPIDEMICZNEGO. Jeśli nie dostarczysz dokumentów w ciągu 14 dni od dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego, umowa uznana zostanie za niezawartą. Skutkuje to brakiem odroczenia płatności składek oraz brakiem zawieszenia wcześniejszej umowy dot. odroczenia bądź płatności ratalnej Ponadto pociąga to za sobą naliczenie odsetek od należności objętych wnioskiem.


  Obecna ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych obok możliwości odroczenia płatności składek ZUS, o których mowa w komunikacie ZUS, przewiduje też możliwość rozłożenia płatności na raty.


  Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w przypadku odroczenia płatności składek bądź rozłożenia płatności na raty, ZUS nalicza opłatę prolongacyjną. Jest to opłata każdorazowo ustalana przez ZUS według specjalnego wzoru. Jej wysokość zależy przede wszystkim od stawki procentowej opłaty prolongacyjnej, która wynosi obecnie 4%, liczone od kwoty zobowiązania.


  W projekcie tzw. tarczy antykryzysowej opublikowanym w dniu 21 marca 2020 r. przewidziano zniesienie opłaty prolongacyjnej. Natomiast Prezydent zapowiedział, że w ostatecznym kształcie ustawy znajdzie się też zapis o umorzeniu składek ZUS za 3 miesiące dla mikroprzedsiębiorców, jeśli ich przychody spadły o 50% w stosunku do lutego 2020 r.


  Kancelaria na bieżąco monitoruje zmieniające się regulacje prawne i komunikaty publikowane przez organy państwowe.


  Wzory wniosków znajdują się na stronie ZUS: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulgi-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-koronawirusem/3223283  Indywidualni przedsiębiorcy


  Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje też możliwość umorzenia składek dla ubezpieczonych będących jednocześnie płatnikami składek. Możliwość ta, co do zasady, dotyczy więc osób prowadzących działalność gospodarczą.


  Z tej możliwości mogą skorzystać przedsiębiorcy:

  1. Którzy nie mogą opłacić należności ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną, gdyż pociągałoby to zbyt ciężkie skutki dla przedsiębiorcy i jego rodziny;

  2. W szczególności w przypadku:

  • gdy opłacenie należności z tytułu składek pozbawiłoby zobowiązanego i jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych;

  • poniesienia strat materialnych w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia powodujących, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić zobowiązanego możliwości dalszego prowadzenia działalności;

  • przewlekłej choroby zobowiązanego lub konieczności sprawowania opieki nad przewlekle chorym członkiem rodziny, pozbawiającej zobowiązanego możliwości uzyskiwania dochodu umożliwiającego opłacenie należności.


  Możliwość umorzenia według obecnie przyjmowanej przez ZUS wykładni dotyczy składek samego przedsiębiorcy, nie obejmuje składek uiszczanych przez przedsiębiorcę za innych ubezpieczonych.


  Należy pamiętać, że złożenie wniosku o umorzenie należności z tytułu składek nie gwarantuje umorzenia (jest to uznaniowa decyzja ZUS). Umorzenie nie stanowi również ustawowej przesłanki do zawieszenia postępowania egzekucyjnego i nie wstrzymuje naliczania odsetek za zwłokę w opłacaniu składek.  Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

  Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.

  Skontaktuj się z nami