top of page

Przedłużenie pracy w systemie „home office”

W związku z nadal trwającym stanem pandemii i odnotowanym wzrostem zachorowań na terenie kraju ustawodawca zdecydował, że możliwość pracy w systemie zdalnym (home office) zostanie przedłużona.


Praca zdalna jeszcze przez 3 miesiące od odwołania stanu epidemii


Pracodawcy uzyskali możliwość zlecania pracownikom wykonywania pracy zdalnej na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tzw. Tarcza Antykryzysowa 1.0. W przepisach intertemporalnych Tarczy Antykryzysowej 1.0 wskazano, że przepis ten utraci moc obowiązującą po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy (8 marca 2020 r.), a zatem 4 września 2020 r.


Z uwagi na zbliżający się termin 4 września, z którym wygaśnie dotychczas obowiązująca regulacja odnośnie pracy zdalnej, a także z nadal obowiązującym stanem epidemii, uchwalona została zmiana Tarczy Antykryzysowej 1.0 w tym zakresie. Zmiana ta została wprowadzona w ustawie z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw i wejdzie w życie 5 września 2020 r.


Zgodnie ze zmienionym przepisem „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).” Pracodawcy będą zatem mogli nadal zlecać pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę wykonywanie jej w systemie home office przez okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a także przez 3 miesiące od ich odwołania. Regulacja odbiega więc od wskazania konkretnej daty, do której stosowana może być praca zdalna – jak miało to miejsce dotychczas.


Warto jednak podkreślić, że pracodawca może w każdym momencie cofnąć polecenie pracy zdalnej – praca w tym trybie jest tym samym uzależniona wyłącznie od decyzji pracodawcy.


Zasady wykonywania pracy zdalnej bez zmian


Omawiana nowelizacja przepisów Tarczy Antykryzysowej 1.0. nie dotyczy natomiast zasad wykonywania pracy zdanej w związku z czym pozostają one takie same jak dotychczas, tj.

  • wiążące pracownika polecenie pracy zdalnej możliwe jest tylko, gdy pracownik posiada umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj wykonywanych przez niego obowiązków,

  • narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca,

  • przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

  • na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania. Forma i częstotliwość sporządzania ewidencji wykonywanych czynności winna zostać określona w poleceniu pracodawcy.


Praca zdalna a Kodeks Pracy


Pomimo pojawiających się regularnie postulatów, a także omawianych regulacji, których wprowadzenie zostało niejako wymuszone przez pandemię COVID-19, praca zdalna nadal nie została uregulowana w kompleksowy sposób w Kodeksie Pracy.


W związku z tym pojawia się szereg wątpliwości dotyczących pracy zdalnej, które przede wszystkim dotyczą uregulowania przerw w pracy, nadgodzin, miejsca pracy (które powinno być zgodne z treścią umowy o pracę), ale także rozliczenia kosztów ponoszonych przez pracownika w związku ze świadczeniem pracy poza biurem oraz zapewnieniem odpowiednich warunków BHP.


Jak wynika z aktualnych informacji przekazywanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad nowelizacją Kodeksu Pracy, które pozwolą na stałe wprowadzić instytucje pracy zdalnej do porządku prawnego. Konkretne propozycje w tym zakresie mają pojawić się po wakacjach.


Wobec braku norm kodeksowych istotne są zatem wewnętrzne regulacje przyjmowane przez pracodawców, np. regulaminy pracy zdalnej, które mają wyjaśniać wątpliwości i problemy związane z wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników poza oficjalnym miejscem pracy.


 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page