top of page

Przedłużenie programów gwarancyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego

Ministerstwo Finansów zadecydowało o wydłużeniu o pół roku, tj. do 30 czerwca 2021 r., okresu obowiązywania preferencyjnych warunków programu gwarancji de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego funkcjonującego w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego. Od 1 stycznia 2021 r. przewidziano także wejście w życie nowych korzystniejszych parametrów tych gwarancji.


15 grudnia 2020 r. podpisany został aneks do umowy między Ministerstwem Finansów a Bankiem Gospodarstwa Krajowego zatwierdzający te zmiany. 10 grudnia 2020 r., podpisany został również inny aneks, dotyczący programu gwarancji płynnościowych udzielanych w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP), który także przedłużył okres obowiązywania programu do 30 czerwca 2021 r. BGK w komunikacie z 8 stycznia poinformowało także o przedłużeniu na ten sam okres gwarancji Biznesmax.


W ramach Funduszu Bank Gospodarstwa Krajowego udziela m.in. gwarancji spłaty kredytów i spłat limitów faktoringowych. Bank ten jest instytucją państwową współpracująca m.in. z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) oraz Polska Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH) i zarządzającą programami unijnymi, dystrybuując środki z tych programów na poziomie zarówno lokalnym jak i w skali kraju.

Cel programów gwarancyjnych


Programy gwarancyjne prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego stanowią formę dozwolonej pomocy publicznej. Zaliczane są do jednych z wielu oferowanych przez tę instytucję przedsiębiorcom form zabezpieczenia finansowania. Mają one na celu przede wszystkim poprawę dostępu przedsiębiorców do zewnętrznych źródeł finansowania oraz zapewnienie wzrostu gospodarczego.


Gwarancje de minimis skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Udzielenie gwarancji nie jest uzależnione od poniesienia strat w wyniku epidemii COVID-19. By otrzymać gwarancję, należy wypełnić stosowny wniosek oraz przedstawić wymagane załączniki. Szczegółowe warunki uzyskania gwarancji są dostępne TUTAJ.


Formą pomocy de minimis udzielaną na wniosek w ramach Funduszu Gwarancyjnego są również gwarancje Biznesmax dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, którzy spełniają jedno z 17 kryteriów podmiotu innowacyjnego lub realizują projekt wpisujący się w jedną z 10 kategorii inwestycji z efektem ekologicznym. Nie jest wymagane w ich przypadku dokumentowanie poniesionych strat. Szczegółowe warunki uzyskania tych gwarancji dostępne są TUTAJ.


Jeśli zaś chodzi o gwarancje płynnościowe, skierowane są one do średnich i dużych przedsiębiorców. Wśród warunków przystąpienia do tego programu wskazuje się m.in. brak negatywnego wpisu w Bankowym Rejestrze lub innych bazach kredytowych wykorzystywanych przez banki kredytujące lub nieposiadanie takiego wpisu w dniu 1 lutego 2020 r. czy nieznajdowanie się w trudnej sytuacji na dzień 31 grudnia 2019 r. Szczegółowe warunki uzyskania gwarancji są dostępne TUTAJ. Także w tym przypadku wymagane jest złożenie stosownego wniosku.


Gwarancje de minimis


Ten rodzaj gwarancji pozwala obecnie przedsiębiorcom na bezpłatne zabezpieczenie spłaty do 80% wartości zaciągniętego kredytu. Od stycznia 2021 r. zmianie uległa kwota gwarancji – zgodnie z zapowiedziami podniesiona ona zostałado 1.5 mln euro w przypadku gwarancji obejmujących okres do lat pięciu, zaś w przypadku gwarancji dłuższych kwota ta wynosi 750.000 euro (jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis). Zwiększone zostały także maksymalne okresy obowiązywania gwarancji – w przypadku kredytów obrotowych do 75 miesięcy (dotychczasowo było to 39 miesięcy), a dla kredytów inwestycyjnych do 120 miesięcy (dotychczasowo – 99 miesięcy). Zgodnie z nowym programem gwarancjami będą mogły zostać objęte także kredyty walutowe.

Zrezygnowano także z opłaty za udzielenie gwarancji, zarówno dla kredytów obejmowanych gwarancją, jak i w przypadku opłat od kredytów objętych gwarancją.


Gwarancje Biznesmax


Obecnie wprowadzona została możliwość objęcia gwarancją na czas pandemii COVID-19 kredytu płynnościowego - odnawialnego, w tym kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, oraz nieodnawialnego niezwiązanego z inwestycją. Zrezygnowano z katalogu kosztów kwalifikowalnych oraz z obowiązku przedkładania przez kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego. Wydłużony został ponadto okres obowiązywania 5% stawki rocznej dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu.


Maksymalna wartość gwarancji to wciąż 2.5 mln euro, a jej zakres wynosić może aż 80% kwoty kredytu. Gwarancja zabezpieczająca kredyt odnawialny nie może przekroczyć 39 miesięcy, zaś gwarancja dla kredytu inwestycyjnego trwać może nawet 20 lat.


Gwarancje płynnościowe


Gwarancje płynnościowe oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego obejmują spłaty kredytów oraz spłaty limitów faktoringowych. Obejmować mogą one do 80% kwoty zobowiązania, zaś maksymalna kwota zobowiązania nie może być wyższa niż 250 mln zł. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, z uwagi na ważny interes gospodarczy lub społeczny możliwe będzie wyjątkowo objęcie gwarancją kwoty wyższej, innego rodzaju zobowiązania lub nawet 90% kwoty kredytu lub limitu faktoringowego.


Ten rodzaj gwarancji może zostać udzielony na maksymalnie 27 miesięcy, jednak nie dłużej niż na okres kredytu zwiększony o 3 miesiące.


Pożyczki płynnościowe


Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców każdej branży, których sytuacja pogorszyła się w wyniku pandemii, BGK przewidział również możliwość udzielenia nieoprocentowanej pożyczki płynnościowej z programu operacyjnego „Inteligentny rozwój”. Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną taką pożyczkę, a ich łączna maksymalna wartość to 15 mln złotych. Wysokość pożyczki ustalana jest indywidualnie, jako dwukrotność rocznego zestawienia płac za 2019 rok lub za ostatni rok (w przypadku firm działających krócej) lub jako 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 roku. Na spłatę pożyczki przedsiębiorca ma czas do sześciu lat, przy czym w spłacie pierwszej raty obowiązuje półroczna karencja.


Uzyskane w ten sposób środki przeznaczyć można m.in. na należne składki ZUS, opłacenie podatków czy zapłatę zaległych faktur. Ta forma pomocy może być udzielana do 31 stycznia 2021 r.


Pozostałe zmiany


Do innych wprowadzonych zmian zaliczyć można:

  • rezygnacja z pobierania w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. prowizji od gwarancji udzielanych przedsiębiorcom z sektora kultury, w ramach programu „Kreatywna Europa”;

  • przedłużenie obowiązywania obniżonej prowizji za udzielenie gwarancji COSME niestanowiącej formy pomocy publicznej ani pomocy de minimis;

  • wydłużenie maksymalnego okresu gwarancji COSME dla kredytów obrotowych z 27 na 39 miesięcy.


 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem. Skontaktuj się z nami

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page