top of page

Radykalne kroki w walce z koronawirusem

Prezes Rady Ministrów zapowiada kolejne ograniczenia w celu walki z koronawirusem.


[Aktualizacja 16.04.2020 r.]


15 kwietnia 2020 r. ogłoszono Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


Najważniejsze zmiany wprowadzone omawianym rozporządzeniem dotyczą doprecyzowania reguł w zakresie obowiązku zasłaniania twarzy w miejscach publicznych.


Obowiązek zasłaniania twarzy obowiązuje od 16 kwietnia 2020 r. do odwołania:

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

 • w miejscach ogólnodostępnych w tym: na drogach i placach; w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej w tym w budynkach biurowych i socjalnych; w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach); na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (np. na klatkach schodowych bloków lub kamienic).


Obowiązku zasłaniania twarzy nie stosuje się w przypadku:

 • pojazdu samochodowego, w którym porusza się lub przebywa jedna osoba lub jedna osoba z dzieckiem poniżej 4 roku życia;

 • dzieci poniżej 4 roku życia;

 • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;

 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;

 • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli zapewniono oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność;

 • duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;

 • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynność.


Dodatkowo na wszystkie osoby zakrywające twarze zgodnie z rozporządzeniem nałożono obowiązek odkrycia ust i twarzy na żądanie:

 • organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;

 • innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.

[Aktualizacja 14.04.2020]


10 kwietnia 2020 r. ogłoszono Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Ten akt prawny w całości zastąpił poprzednie Rozporządzenie Rady Ministrów z 31 marca 2020 r.


Najważniejszymi zmianami w stosunku do poprzednio obowiązującego rozporządzenia są zmiany zapowiedziane na konferencji prasowej Prezesa Rady Ministrów, która odbyła się 9 kwietnia 2020 r. i dotyczą one przedłużenia okresu obowiązywania wprowadzonych już ograniczeń nakazów i zakazów. Do najważniejszych zmian należą:

 • przedłużenie wprowadzonych ograniczeń w zakresie: przemieszczania się, działalności punktów handlowych, usługowych, gastronomicznych i kulturalnych, a także obiektów kultu religijnego do 19 kwietnia 2020 r.;

 • wprowadzenie obowiązku zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu, to ograniczenie obowiązuje od 16 kwietnia 2020 r. do odwołania;

 • wstrzymanie transgranicznego ruchu kolejowego i lotniczego, które obowiązuje do 26 kwietnia 2020 r.


Innymi aktami prawnymi przedłużono ograniczenia w funkcjonowaniu żłobków, przedszkoli, szkół oraz uczelni wyższych. W zakresie oświaty ograniczenia obowiązują do 26 kwietnia 2020 r.


Ponadto Minister Zdrowia ogłosił, że od 19 kwietnia 2020 r. wprowadzone ograniczenia będą stopniowo znoszone. Zgodnie z zapowiedziami jako pierwsze ma być wprowadzone zdjęcie pewnych ograniczeń dot. limitów w sklepach. Rzecznik rządu wskazał też na umożliwienie aktywności w lasach i parkach.[Aktualizacja 9.04.2020]


9 kwietnia 2020 r., na konferencji prasowej, Prezes Rady Ministrów ogłosił przedłużenie wprowadzonych ograniczeń do 19 kwietnia 2020 r.


Ponadto na konferencji prasowej ogłoszono:

 • wprowadzenie od 16 kwietnia 2020 r. obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej, przy czym nie będzie konieczne zakrywanie nosa i ust maseczką, ale też np. chusteczką lub szalikiem;

 • przedłużenie do 26 kwietnia 2020 r. zamknięcia szkół;

 • przedłużenie do 3 maja 2020 r. ograniczeń dotyczących zamknięcia granic.


Na dzień sporządzania niniejszej aktualizacji nie zostało ogłoszone jeszcze rozporządzenie wykonawcze dotyczące omawianej kwestii.


[Aktualizacja 2.04.2020]


1 kwietnia 2020 r. późnym wieczorem ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


Do najważniejszych zmian wprowadzonych nowym Rozporządzeniem należą:


1. Wprowadzenie wyjątku w obowiązku zapewnienia odległości pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącej 1,5 m:

 • nowe rozporządzenie stanowi, że obowiązek ten nie powstanie jeżeli wprowadzenie odległości między stanowiskami pracy jest niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19;

 • zgodnie z oficjalnym komunikatem omawiany wyjątek dotyczy np. przypadków gdy linia produkcyjna nie pozwala na wprowadzenie tej zasady. W takim przypadku pracodawca ma prawo odejść od niej, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.


2. Wyłączenie stacji benzynowych z obowiązku honorowania tzw. „godzin dla seniora” (tj. zakazu przebywania w punkcie usługowym lub handlowym osób poniżej 65 roku życia w godzinach od 10:00-12:00).


3. Wyłączenie aptek z obowiązku honorowania tzw. „godzin dla seniora” (tj. zakazu przebywania w punkcie usługowym lub handlowym osób poniżej 65 roku życia w godzinach od 10:00-12:00) w przypadku, gdy wydanie z apteki lub punktu aptecznego produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego innym osobom jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.


4. Wyłączenie spod zakazu zamknięcia hoteli i innych miejsc noclegowych osób, które rozpoczęły pobyt przed 31 marca 2020 r.:

 • takie osoby będą mogły dokończyć pobyt zgodnie z planem.[Aktualizacja 1.04.2020]


31 marca 2020 r. ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Tego samego dnia Minister Zdrowia uchylił zdecydowaną większość przepisów poprzednio obowiązującego Rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Tym samym od 31 marca 2020 r. aktem normatywnym regulującym ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii jest Rozporządzenie Rady Ministrów.


Rozporządzenie Rady Ministrów wprowadza do polskiego porządku prawnego ograniczenia, nakazy i zakazy, wcześniej normowane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. uzupełnione o regulacje zapowiedziane na konferencji prasowej w dniu 31 marca 2020 r.Najdalej idące zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązują do 11 kwietnia 2020 r.

Do najważniejszych ograniczeń, które obowiązują od 1 kwietnia 2020 r., należą:

 • Objęcie kwarantanną także osób współzamieszkujących, jeżeli kwarantanna zaczyna się po 1 kwietnia 2020 r.

 • Wprowadzenie ograniczeń w limicie osób, które mogą przebywać jednocześnie w obiekcie handlowym lub usługowym do: trzech osób na jedno stanowisko kasowe w przypadku handlu w lokalu handlowym; trzech osób na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży w przypadku handlu na straganie lub targowisku; dwóch osób na jedno okienko pocztowe w przypadku świadczenia usług pocztowych.

 • Wprowadzenie ograniczenia, zgodnie z którym w obiektach handlowych lub usługowych w godzinach od 10:00-12:00 mogą przebywać jedynie klienci powyżej 65 roku życia.

 • Wprowadzenie zakazu udzielania świadczeń rehabilitacyjnych.

 • Wprowadzenie zakazu prowadzenia działalności usługowych w postaci zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu i piercingu.

 • Zamknięcie hotelów i innych miejsc noclegowych.

 • Dalsze restrykcje w zakresie ruchu pieszego: konieczność zachowania w przestrzeni publicznej odległości nie mniejszej niż 2 m z wyjątkiem rodzica z dzieckiem lub osoby niepełnosprawnej lub niesamodzielnej z opiekunem; zakaz samodzielnego przemieszczania się osób poniżej 18 roku życia; zamknięcie parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż.

 • Dalsze restrykcje w zakresie ruchu samochodowego w postaci wprowadzenia w stosunku do samochodów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą zasady, że danym środkiem lub pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.


Do najważniejszych ograniczeń, które obowiązują od 2 kwietnia 2020 r., należą:

 • Wprowadzenie obowiązku dla pracodawcy do zapewnienia: osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia – rękawiczek jednorazowych oraz środków dezynfekcji rąk; odległości między stanowiskami pracy nie mniejszej niż 1,5 m.

 • Wprowadzenie w sklepach i innych obiektach usługowych: obowiązku zapewnienia klientom rękawiczek i środków dezynfekcji rąk; obowiązku dezynfekcji stanowiska kasowego po każdym kliencie.


Na konferencji prasowej w dniu 31 marca 2020 r. Prezes Rady Ministrów oraz Minister Zdrowia zapowiedzieli podjęcie kolejnych kroków w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Część ograniczeń będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2020 r., a część od 2 kwietnia 2020 r.


Zapowiedziane ograniczenia mają na celu przede wszystkim ograniczenie do minimum kontaktów międzyludzkich.


Ograniczenia w funkcjonowaniu sklepów i innych punktów usługowych – limit osób w sklepie i innych lokalach usługowych


 • Do każdego sklepu, a także do każdego lokalu usługowego będą mogły wejść maksymalnie 3 osoby na każde stanowisko kasowe lub usługowe. Ważne! Będzie się liczyła ogólna liczba kas, a nie te które są czynne.

 • Na targi będą mogły wejść maksymalnie 3 osoby na każde stoisko handlowe.

 • Do placówki pocztowej będą mogły wejść maksymalnie 2 osoby na okienko pocztowe.

 • Wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte w weekendy.

 • W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe będą mogły przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach będą dostępne dla wszystkich w tym dla osób powyżej 65 roku życia.

 • Od czwartku 2 kwietnia 2020 r. wszyscy klienci będą mieli obowiązek robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach.

 • Zamknięte zostają bez wyjątku zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Zakazane zostaje wykonywanie tych usług poza salonami, także w przypadku wizyt domowych.

 • Zawieszone zostaje wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży zarówno w placówkach prywatnych jak i publicznych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.


Ograniczenia w funkcjonowaniu hoteli i innych miejsc noclegowych


 • Hotele i inne miejsca noclegowe działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego zostają zamknięte.

 • Hotele i inne miejsca noclegowe mogą funkcjonować tylko wtedy, gdy przebywają w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny.

 • Goście przebywający w tych obiektach muszą się wykwaterować do czwartku 2 kwietnia 2020 r.

 • Ważne! Hotele i miejsca noclegowe pozostają otwarte dla osób w delegacji korzystających z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych.


Ograniczenia w przemieszczaniu się pieszo


 • W mocy pozostają ograniczenia w przemieszczeniu się wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 25 marca 2020 r.

 • Ważne! Wprowadzony zostanie zakaz wychodzenia z domu osób do 18 roku życia bez opieki dorosłego.

 • Wprowadzony zostanie zakaz korzystania z parków, plaż bulwarów, promenad i rowerów miejskich.

 • Ważne! Wprowadzony zostanie obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku będą: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia) oraz osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.


Ograniczenia w transporcie środkami lokomocji


 • W odniesieniu do wszystkich pojazdów, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących wprowadzony zostanie obowiązek przestrzegania zasady „tylu pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”.

 • Ważne! Ograniczenie to dotyczy także dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników.

 • Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.


Automatyczne rozszerzenie kwarantanny na osoby współzamieszkujące


 • Obowiązkowej kwarantannie domowej zostaną poddani wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę.

 • Powyższa zasada będzie obowiązywała osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia 2020.


Miejsca pracy – pracodawca obowiązany do wprowadzenia dodatkowych zabezpieczenia dla pracowników


 • Stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.

 • Pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także mają mieć zapewniony dostęp do płynów dezynfekujących.

 • Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.


Sankcja za brak przestrzegania zakazów i nakazów


 • Zgodnie z komunikatami rządowymi za złamanie zakazów i nakazów związanych z zapobieganiem epidemii COVID-19 grozi grzywna od 5 do 30 tysięcy złotych.

Na czas sporządzenia niniejszego alertu nie został opublikowany akt normatywny regulujący zapowiedziane ograniczenia, z tego powodu niniejszy alert nie stanowi analizy obowiązujących przepisów prawa.


 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.


Kommentarer


Kommentarsfunktionen har stängts av.
bottom of page