top of page

Stan epidemii a legalność pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce w świetle nowych przepisów

W związku z wejściem w życie w ramach tzw. tarczy antykryzysowej ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono następujące rozwiązania w zakresie legalności pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce w czasie trwania zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii:

1. W przypadku gdy termin upływu zezwolenia na pobyt, wizy lub okresu bezwizowego wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – termin ten zostaje przedłużony do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania odpowiednio stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.


Wobec powyższego cudzoziemiec będzie miał prawo do przebywania legalnie w Polsce przez cały czas trwania stanu epidemii oraz 30 dni po jego zakończeniu.


Podczas tego czasu cudzoziemiec będzie zwolniony z obowiązku złożenia nowego wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy – choć oczywiście może to zrobić (drogą pocztową).


Termin „upływu legalnego pobytu” w Polsce musi nastąpić w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a nie w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.


2. Jeśli termin do opuszczenia terytorium Polski przez cudzoziemca, któremu odmówiono na podstawie decyzji prawa do legalnego pobytu w Polsce lub powrotu dobrowolnego, wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.


3. Nowe przepisy stwarzają również podstawę dla wydłużenia prawa do pracy cudzoziemca w przypadku, gdy ostatni dzień ważności pozwolenia na pracę jak również pozwolenia na pracę sezonową przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii okres ważności tego pozwolenia ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.


Wniosek składa się wówczas nie wcześniej niż w terminie 90 dni przed upływem okresu ważności określonego w zezwoleniu pracę i nie później niż z upływem 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.


4. Przedłużenie zezwolenia na pracę dotyczy również pracy cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy, którego okres upływa w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wówczas cudzoziemiec może bez zezwolenia na pracę wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.


 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.


コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page