top of page

Tarcza 2.0 – Umowa o wsparcie z Agencją Rozwoju Przemysłu. Jak otrzymać pomoc?

[Aktualizacja 22.04.2020]


Tarcza 2.0 weszła w życie 18 kwietnia 2020 r. Jak informowaliśmy we wcześniejszym artykule, na podstawie przewidzianych w niej rozwiązań wsparcie dla przedsiębiorców, których dotknęły skutki COVID-19, będzie udzielane m.in. za pośrednictwem Agencji Rozwoju Przemysłu.


Wieczorem 21 kwietnia 2020 r. Agencja uruchomiła nową stronę internetową z szczegółowymi informacjami na temat oferowanych instrumentów wsparcia. Jak wynika z opublikowanych informacji, procedura składania wniosków będzie przebiegać z wykorzystaniem uruchomionego w tym celu serwisu informatycznego. Specjalny Portal Klienta ma zostać udostępniony przedsiębiorcom w najbliższych dniach. Za jego pośrednictwem będzie możliwe złożenie wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami. Na ich podstawie Agencja będzie podejmować decyzję o przyznaniu wsparcia, tj. udzieleniu pożyczki lub refinansowania leasingu oraz zawarcia odpowiednich umów.


Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej. Znajdują się tam również wzory wniosków, załączników oraz umów, które będą wykorzystywane w procesie udzielania wsparcia.


Przedsiębiorcom, którzy planują wystąpić o wsparcie, rekomendujemy jak najszybsze zapoznanie się z tymi informacjami i dokumentami – tak, aby możliwe było:

 • sprawne zebranie wymaganej dokumentacji (wymagane są m.in. sprawozdanie finansowe za 2018 r., bilans i rachunek zysków i strat za rok 2019 wstępny lub pełne sprawozdanie finansowe za 2019 r., plan wpływów i wydatków w ciągu najbliższych 12 miesięcy, zaświadczenia ZUS),

 • a w razie potrzeby skonsultowanie treści dokumentów i informacji pod względem prawnym (np. w zakresie zabezpieczeń, których udzielenia przez przedsiębiorcę wymaga Agencja),

 • oraz usunięcie wszystkich pojawiających się wątpliwości.


Poniżej przedstawiamy zebrane najważniejsze informacja wynikające z ww. strony internetowej:


DO KOGO JEST SKIEROWANE WSPARCIE?


 • firmy z obszaru Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzące pełną księgowość,

 • prowadzące działalność przez 12 miesięcy,

 • przychody za ostatni okres obrachunkowy na poziomie minimum 4 mln zł,

 • ostatni rok zakończony dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) oraz dodatnim wynikiem finansowym netto

 • potrzebujące wsparcia dla swojego biznesu

 • szukające możliwości pozyskania dodatkowych środków na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym lub możliwości refinansowania aktualnie leasingowanych środków transportu, uzyskania karencji w spłacie i wydłużenia okresu finansowania w czasie trwania stanu epidemii COVID-19 oraz do momentu ustania jej negatywnych skutków ekonomicznych


JAKIE INSTRUMENTY WSPARCIA ZOSTAŁY PRZEWIDZIANE?


Agencja Rozwoju Przemysłu oferuje przedsiębiorcom następujące instrumenty wsparcia:


POŻYCZKA OBROTOWA FINANSUJĄCA WYPŁATĘ WYNAGRODZEŃ W SEKTORZE MŚP [FILAR I]


Warunki:

 • pożyczka w kwocie netto wymaganej do finansowania deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa, pożyczka stanowiąca również uzupełniające źródło finansowania wynagrodzeń u przedsiębiorcy obok innych źródeł finansowania przewidzianych w ramach Tarczy Antykryzysowej

 • środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w celu utrzymania stanu zatrudnienia i kontynuacji prowadzonej działalności

 • dla klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z potwierdzonym deficytem płynności bieżącej

 • pożyczka przekazywana bezpośrednio na rachunki pracownicze (przez ARP lub za pośrednictwem Agenta operacyjnego (wybrany bank)), możliwość wypłaty pożyczki na rachunek bieżący przedsiębiorcy z obowiązkiem udokumentowania celowości wydatkowania środków z pożyczki

 • pożyczka przyznawana w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie potwierdzenia niewystarczających środków na wypłatę wynagrodzeń (np. wyciąg z rachunku bankowego) i analizy krótkiej płynności (analiza weryfikacyjna za pośrednictwem własnych zasobów lub za pośrednictwem Agenta operacyjnego)

 • oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż zawartą w Podstawowych warunkach udzielania pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Tarczy Antykryzysowej (marże analogiczne do marż zaimplementowanych w Parametryzatorze pożyczkowym)

 • prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki (możliwa opłata finansująca ew. koszty Agenta operacyjnego)

 • okres finansowania do 2 lat

 • wydłużony okres karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy

 • pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach

 • zabezpieczenie: dla ekspozycji do 200 tys. zł: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. oraz poręczenie głównych udziałowców pożyczkobiorcy; dla pożyczek większych niż 200 tys. zł zabezpieczenia materialne (minimum 120% wg wartości rynkowej), z wykorzystaniem wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP, oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c., poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy


LEASING OPERACYJNY Z KARENCJĄ W SPŁACIE DLA KLIENTÓW SEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO [FILAR II]


Warunki:

 • leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych

 • dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto)

 • prowadzących pełną księgowość

 • waluta PL

 • wiek pojazdu i/lub naczepy do 3 lat

 • pojazd i/lub naczepa powyżej 3,5 t

 • kwota leasingu do 5 mln zł netto dla klienta

 • okres finansowania do 6 lat (łącznie z karencją)

 • karencja w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy

 • oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu

 • opłata wstępna (czynsz inicjalny) – 0%

 • opłaty manipulacyjne 0%

 • ubezpieczenie OC/AC/NNW w okresie umowy leasingu łącznie z karencją opłacone przez leasingodawcę, a koszt doliczony do rat po rozpoczęciu miesięcznego harmonogramu spłat

 • zabezpieczenie leasingu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c., poręczenie głównych udziałowców leasingobiorcy


POŻYCZKA OBROTOWA NA FINANSOWANIE DEFICYTU W KAPITALE OBROTOWYM [FILAR III]


Warunki:

 • pożyczka przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

 • dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość

 • kwota pożyczki: 0,8 mln zł – 5 mln zł

 • okres finansowania do 6 lat

 • wydłużony okres karencji w spłacie kapitału do 15 miesięcy

 • oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż zawartą w Podstawowych warunkach udzielania pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Tarczy Antykryzysowej (marże analogiczne do marż zaimplementowanych w Parametryzatorze pożyczkowym)

 • prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki

 • pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach

 • zabezpieczenie pożyczki: zgodnie z zasadami ARP (minimum 120% wg wartości rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP, oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c., poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy


CO JEST POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU?


 • aktywny Profil Zaufany na platformie ePUAP (WAŻNE! Przedsiębiorcy, którzy nie posiadają Profilu Zaufanego, a chcą skorzystać z pomocy, powinni go niezwłocznie założyć – jest to możliwe m.in. za pośrednictwem bankowości elektronicznej)

 • dokumenty z listy zamieszczonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu w wersji elektronicznej (WAŻNE! Listy wymaganych dokumentów, które należy skompletować i załączyć do wniosku, są zamieszczone na ww. stronie internetowej odrębnie dla każdego instrumentu wsparcia)

 • zalecana przeglądarka internetowaPrzyjęta przez Sejm 9 kwietnia 2020 r. tarcza 2.0 przewiduje możliwość uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia udzielanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Co wynika z nowych przepisów?Dla kogo wsparcie?


O wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15% obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 r., w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego, lub

 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 stycznia 2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego

przy czym za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy lub miesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.


Wsparcia nie uzyskają:

 • przedsiębiorcy, których trudna sytuacja finansowa nie wynika z wprowadzenia zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby COVID-19;

 • przedsiębiorcy, wobec których ogłoszono upadłość;

 • przedsiębiorcy, wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne.


Natomiast w przypadku przedsiębiorców, względem których złożono wnioski w postępowaniach dotyczących ogłoszenia upadłości lub restrukturyzacyjnych, do czasu ich prawomocnego rozpatrzenia procedura udzielenia wsparcia ulega zawieszeniu. Szerzej o tych kwestiach pisaliśmy w artykule Upadłość dopiero po zakończeniu epidemii, restrukturyzacja pilnie już dziś, ale bez finansowania.Jakie formy wsparcia są możliwe?


Katalog form wsparcia jest otwarty. Wsparcie może być przyznane w szczególności w formie:

 • pożyczek,

 • gwarancji,

 • poręczenia,

 • leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych,

 • innych zwrotnych finansowych instrumentów dłużnych.


Zasadą ma być udzielanie wsparcia w sposób sukcesywny – przez wypłatę poszczególnych transz pożyczki lub innych form finansowania, za wyjątkiem, gdy:

 • udzielenie wsparcia polega na zawarciu umowy leasingu,

 • udzielenie wsparcia polega na zawarciu innej umowy, która wymaga przekazania finansowania w całości, lub

 • jest to uzasadnione okolicznościami udzielenia wsparcia.


Wielkość oraz rodzaj wsparcia mają zależeć od:

 • faktycznych skutków finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,

 • skali prowadzonej działalności.


Cel, na jaki może być przeznaczone wsparcie ma określać umowa zawarta między Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP S.A. lub jej spółką zależną) a beneficjentem wsparcia. Udzielone wsparcie nie może być przeznaczone na regulowanie zobowiązań beneficjenta wobec: podmiotów dominujących i zależnych, wspólników, akcjonariuszy, członków rodziny oraz osób bliskich beneficjentów.Jak uzyskać wsparcie?


KROK 1:

Złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o udzielenie wsparcia


Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie przedsiębiorcy potwierdzające trudną sytuację finansową, stanowiącą podstawę przyznania wsparcia oraz dane dotyczące sytuacji finansowej,

 • informację zawierającą opis planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej.


UWAGA: Wzór wniosku wraz z objaśnieniami i informacjami o niezbędnych załącznikach ma zostać udostępniony na stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie ustawy.


KROK 2:

Rozpatrzenie przez Agencję Rozwoju Przemysłu wniosku o udzielenie wsparcia

 • niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku z wymaganymi załącznikami (termin instrukcyjny – może być wydłużony).


KROK 3 (OPCJONALNIE):

Wezwanie przedsiębiorcy do uzupełnienia braków formalnych wniosku

 • w terminie nie dłuższym niż 5 dni.


KROK 4 (OPCJONALNIE):

Uzupełnienie braków formalnych wniosku


KROK 5:

Zawarcie umowy o udzielnie wsparcia

 • w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Agencja Rozwoju Przemysłu ma przystąpić niezwłocznie do zawarcia umowy wsparcia z beneficjentem

 • zawarcie umowy ma nastąpić w terminie 5 dni od dnia uzgodnienia warunków umowy z beneficjentem (termin instrukcyjny – może być wydłużony),

 • jeżeli dla ważności czynności prawnej zastrzeżono formę pisemną, możliwe będzie zawarcie umowy w formie dokumentowej,

 • zawarcie umowy nastąpi z zastrzeżeniem warunku zawieszającego w postaci ustanowienia i przekazania przez beneficjenta wymaganych zabezpieczeń,

 • umowa wsparcia ma określać w szczególności: 1) strony umowy; 2) przedmiot i cel umowy, w tym formę oraz wartość udzielonego wsparcia; 3) zasady oraz terminy przekazywania udzielonego wsparcia; 4) zasady i terminy zwrotu wsparcia; 5) uprawnienia Agencji Rozwoju Przemysłu w zakresie kontroli należytego wykonywania umowy oraz obowiązki beneficjenta w zakresie informowania oraz raportowania na temat sposobu wykorzystania wsparcia oraz bieżącej sytuacji finansowej beneficjenta; 6) formy zabezpieczenia umowy; 7) zasady raportowania z wykorzystania wsparcia; 8) zasady odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy; 9) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.


UWAGA: Wzór umowy wsparcia ma zostać udostępniony na stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie ustawy.


WAŻNE:

 • postępowanie związane z udzieleniem wsparcia może być prowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innych środków łączności, mając na względzie interes strony oraz konieczność sprawnego prowadzenia postępowania,

 • w przypadku niespełnienia przez przedsiębiorcę warunków udzielenia wsparcia, Agencja Rozwoju Przemysłu odrzuca wniosek i niezwłocznie informuje o tym przedsiębiorcę,

 • wniosek odrzucony nie będzie podlegać ponownemu rozpoznaniu, o ile będzie oparty na tych samych przesłankach.Czy nowe przepisy już obowiązują?


Prace nad ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarcza 2.0) nie są jeszcze zakończone. Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie (jeśli Senat nie zgłosi żadnych poprawek) do Prezydenta. Dopiero po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw będzie możliwe skorzystanie z przewidzianej w niej pomocy.


 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page