top of page

Tarcza antykryzysowa 4.0 podpisana – najważniejsze zmiany dla biznesu

W dniu 22 czerwca 2020 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1086), zwaną Tarczą Antykryzysową 4.0.


Poniżej zostały omówione regulacje z Tarczy Antykryzysowej 4.0 istotne z perspektywy przedsiębiorców.


Dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych


W celu zapewnienia płynności finansowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19, przedsiębiorcy będą mieli możliwość zaciągania kredytów o obniżonym oprocentowaniu. Warunkiem uzyskania kredytu jest m.in. utrata płynności finansowej w związku z konsekwencjami COVID-19.


Najważniejsze założenia dopłat do kredytów:

 • dopłaty stosuje się do kredytów udzielonych na podstawie umów kredytu zawartych od dnia wejścia w życie Tarczy Antykryzysowej 4.0 i przed tym dniem, jeżeli te wcześniejsze umowy zostaną dostosowane do warunków określonych w Tarczy Antykryzysowej 4.0;

 • umowy kredytu z dopłatą mogą zostać zawarte do 31 grudnia 2020 r. z bankiem, który ma umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego;

 • dopłaty będą wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków nowoutworzonego Funduszu Dopłat do Oprocentowania;

 • mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy i średni przedsiębiorcy otrzymają dopłatę stanowiącą część odsetek należnych bankowi odpowiadającą 2 punktom procentowym, a pozostali – w wysokości 1 punktu procentowego;

 • dopłaty będą wypłacane za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą;

 • maksymalna dopłata na jednego przedsiębiorcę nie może przekroczyć wyrażonej w złotych równowartości 800 tys. euro brutto.


Wakacje kredytowe


W Tarczy Antykryzysowej 4.0 znajdują się też regulacje, w których przyznano prawo do zawieszenia na czas do trzech miesięcy spłaty kredytu (m.in. kredytu konsumenckiego, kredytu hipotecznego). Nie będzie to się wiązało z naliczaniem jakichkolwiek opłat (z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umowami kredytowymi). Odsetki również nie będą naliczane. Zawieszenie wykonania umowy o kredyt przysługuje tym kredytobiorcom, którzy po 13 marca 2020 r. utracili pracę lub inne główne źródło dochodu, a zobowiązanie kredytowe zaciągnęli przed tym terminem.


W sytuacji, gdy kredytobiorca ma kilka kredytów tego samego rodzaju u tego samego kredytodawcy, będzie mógł wskazać jeden z nich i tylko w zakresie tego kredytu zawieszone będą spłaty.

Zmiany w podatkach


Tarczą Antykryzysową 4.0 wprowadzono zmiany do ustaw PIT i CIT – zmiany te dotyczą czasowego zwolnienia z podatku od pochodów z budynków. Zwolnienie to odnosi się właścicieli galerii handlowych, domów towarowych, biurowców, magazynów, hoteli i innych budynków wynajmowanych lub leasingowanych.


Zwolnienie będzie dotyczyło przychodów ustalonych za okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Uchylone tym samym zostały przepisy Tarczy Antykryzysowej 1.0, które przewidywały odroczenie terminu zapłaty podatku od nieruchomości komercyjnych za okres od marca do maja 2020 r.


Kolejny raz przesunięto również termin wdrożenia nowego JPK_V7, który ma scalić JPK_VAT i deklaracje VAT. Nowy plik będzie obowiązywał wszystkich przedsiębiorców od 1 października 2020 r. (a nie jak poprzednio zakładano od 1 lipca 2020 r.).


Następna zmiana wprowadzana Tarczą Antykryzysową 4.0. dotyczy niektórych wierzycieli. Będą oni mogli skorzystać z prawa do zmniejszenia przychodu (korekty podatku) w podatkach dochodowych po upływie 30 dni od upływu terminu płatności z faktury lub umowy (a nie dopiero po 90 dniach od upływu umówionego terminu płatności). Jest to rozwiązanie przeznaczone wyłącznie dla tych, którzy „ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19”.


Zmiany dotyczą również certyfikatów rezydencji podatkowej – wydłużono ważność certyfikatów, które kończą się w trakcie epidemii lub zagrożenia epidemicznego – płatnik będzie mógł posługiwać się tym dokumentem jeszcze przez dwa miesiące po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego (dotyczy to również dokumentowania miejsca rezydencji zagranicznego kontrahenta kopią certyfikatu rezydencji). Co więcej, również ubiegłoroczny certyfikat rezydencji zostanie uznany za ważny, o ile polski płatnik uzyska oświadczenie kontrahenta, że dane są aktualne.


Tarcza Antykryzysowa 4.0 przesuwa też termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych oraz TP-R (formularze TPR-C i TPR-P do raportowania o cenach transferowych i warunkach transakcji).

 • do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;

 • 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.


W związku z powyższym dla podatników, których rok podatkowy skończył się 31 grudnia 2019 r., termin na przygotowanie dokumentacji lokalnej, złożenie oświadczenia oraz formularza TP-R upłynie z końcem grudnia 2020 r.

Przesunięto również termin na zgłaszanie krajowych schematów podatkowych do KAS – do 30 dnia następującego po odwołaniu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego w związku z COVID-19.


Zmiany dla pracodawców


Zgodnie z Tarczą Antykryzysową 4.0:

 • pracodawcy będą mogli w okresie epidemii wysyłać pracowników na zaległe urlopy w terminie przez siebie wskazanym – nawet bez ich zgody – maksymalnie do 30 dni;

 • osoby samozatrudnione, które były dodatkowo na etacie czy zleceniu, będą objęte świadczeniem postojowym (mogą trzykrotnie złożyć wniosek o wypłatę świadczenia);

 • przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych także te, które, pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym albo obniżeniem wymiaru czasu pracy (w tym wypadku dofinansowanie wynagrodzenia pracowników może osiągnąć wysokość połowy wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia);

 • przedsiębiorstwa mogą zawiesić niektóre obowiązki dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy socjalnych w porozumieniu z organizacjami związkowymi i w przypadku wystąpienia spadku obrotów gospodarczych (nie mniej niż o 15% w ciągu dwóch kolejnych miesięcy, lub o 25% w porównaniu do analogicznego miesiąca zeszłego roku) lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń;

 • najwyższa odprawa i odszkodowanie w przypadku ustania stosunku pracy będzie wynosiło maksymalnie 26 tys. zł (10-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wynosi obecnie 2.600 zł);

 • zleceniobiorca może wystąpić do ZUS o świadczenie postojowe – jeśli zleceniodawca odmówi złożenia takiego wniosku.


Inne ważne zmiany wynikające z Tarczy Antykryzysowej 4.0


Jednymi z istotniejszych zmian wprowadzonych Tarczą Antykryzysową 4.0 są: (i) zmiany wprowadzające uproszczoną restrukturyzację, (ii) zmiany prowadzące do ograniczenia zagranicznych „przejęć” oraz (iii) zmiany w zamówieniach publicznych. Regulacje te zostały już przez nas wcześniej omówione – przed podpisaniem Tarczy Antykryzysowej 4.0 i zaktualizowane zgodnie z uchwaloną wersją ustawy.


Wyżej wskazane zmiany zostały omówione w alertach pod następującymi tytułami:


 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.


Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.


bottom of page