top of page

Tarcza antykryzysowa a terminy procesowe

Wczoraj Prezydent RP podpisał ustawy wchodzące w skład tzw. tarczy antykryzysowej. Jedynym z wprowadzonych rozwiązań jest brak rozpoczęcia bądź zawieszenie biegu terminów procesowych.Przykłady terminów procesowych


  • Termin na wniesienie apelacji od niekorzystnego wyroku

  • Termin na uzupełnienie braków formalnych pozwu

  • Termin na przedstawienie sądowi wszystkich twierdzeń i dowodów, do złożenia których sąd zobowiązał stronę

  • Termin na ustosunkowanie się do opinii biegłego

  • Termin na wniesienie zażalenia na postanowienie sądu oddalające wniosek o udzielnie zabezpieczenia


Brak rozpoczęcia / zawieszenie biegu terminów procesowych


W odróżnieniu od kontrowersji związanych z rozwiązaniami tarczy antykryzysowej odnoszącymi się do terminów prawa materialnego, zawieszenie biegu terminów procesowych budzi mniej wątpliwości. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Co więcej, w tym okresie nie przeprowadza się co do zasady rozpraw i posiedzeń jawnych z wyjątkiem spraw pilnych.


Warto jednak pamiętać, że mimo wszystko organ lub sąd będzie mógł zobowiązać stronę do dokonania oznaczonej czynności, np. jeśli niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.Wnioski


Brak rozpoczęcia lub zawieszenie terminów procesowych w okresie trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii jest niewątpliwie rozwiązaniem korzystnym dla stron. Jednakże warto mieć na uwadze, że pomimo zawieszenia terminów procesowych, czynności dokonane w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii będą skuteczne. Zatem, jeśli strona chce działać w postępowaniu i ma ku temu możliwości – nic nie stoi na przeszkodzie.


 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page