top of page

Tarcza antykryzysowa – składki ZUS

Oprócz rozwiązań dot. opłacania składek, jakie zaproponował ZUS, a o których informowaliśmy w artykule Propozycje ZUS dla przedsiębiorców, w tzw. tarczy antykryzysowej znalazły się bardzo istotne zapisy dot. możliwości umorzenia składek ZUS:

 • dla przedsiębiorców, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą („samozatrudnionych”) oraz

 • przedsiębiorców którzy opłacają składki za mniej niż 10 osób (max. 9 osób).Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą („samozatrudnieni”)

Co obejmuje zwolnienie?


1. Należności z tytułu składek na:

 • obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

 • obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe,

 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,

 • ubezpieczenie zdrowotne,

 • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,

2. Należności za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

3. Należności od obowiązującej najniższej podstawy wymiaru składek.

Kiedy przysługuje zwolnienie?


1. Po złożeniu wniosku.

2. Jeśli działalność była prowadzona przed 1 lutego 2020 r.

3. Przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. -> tj. wyższy niż 15 681 zł

Jeśli w marcu osiągnięto przychody przekraczające 15 681 zł, natomiast w kwietniu i maju przychody nie przekroczyły tej kwoty, to można złożyć wniosek o zwolnienie za opłacanie składek za kwiecień i maj 2020 r.


Przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 10 osób (max. 9 osób)

Co obejmuje zwolnienie ze składek?

1. Należności z tytułu składek na:

 • ubezpieczenia społeczne,

 • ubezpieczenie zdrowotne,

 • Fundusz Pracy,

 • Fundusz Solidarnościowy,

 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • Fundusz Emerytur Pomostowych,

2. Należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Kiedy przysługuje zwolnienie?


1. Po złożeniu wniosku

2. Jeśli płatnik zgłoszony był przed dniem 1 lutego 2020 r.

3. Zgłoszono do ubezpieczenia społecznego mniej niż 10 osób (max. 9 osób) na dzień 29 lutego 2020 r.Wniosek


1. Należy złożyć najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r.

2. Wniosek zawiera:

 • Dane płatnika;

 • Informacje niezbędne do umorzenia składek (klasa działalności PKD, informacje dot. sytuacji ekonomicznej podmiotu, uzyskanie innej pomocy rekompensującej konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID -19);

 • Oświadczenie o uzyskaniu przychodu mniejszego niż 15 681 zł (300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.) -> w przypadku przedsiębiorców samozatrudnionych;

 • Podpis Wnioskodawcy.

3. Wniosek można złożyć:

 • Pocztą;

 • Osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty;

 • Drogą elektroniczną za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.


Stosowny wniosek można pobrać na stronie ZUS. ZUS ma co do zasady 30 dni na zajęcie stanowiska od momentu otrzymania danych dot. płatności składek (na podstawie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych) za ostatni miesiąc wskazany we wniosku bądź w braku obowiązku przesyłania takich danych 30 dni od terminu płatności składek za ostatni miesiąc wskazany we wniosku.

Aby uzyskać zwolnienie, deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za marzec, kwiecień i maj 2020 r. należy przesłać do 30 czerwca 2020 r.

W przypadku wątpliwości ZUS kontaktuje się z wnioskodawcą e-mailem lub telefonicznie.


ZUS informuje płatnika składek o zwolnieniu z opłacania należności:

 • pocztą albo

 • jeśli wniosek złożono za pomocą profilu informacyjnego -> informacje widoczna jest tylko w tym profilu.


Zwolnienie z płatności składek oznacza ich umorzenie. Prawo do wszelkich świadczeń za ten okres zostaje zachowane.

W przypadku odmowy zwolnienia z płatności składek ZUS wydaje decyzję. Płatnikowi przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.


 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page