top of page

Własna tarcza antykryzysowa w sektorze ubezpieczeń – rekomendacje PIU

7 kwietnia 2020 r. Polska Izba Ubezpieczeń ogłosiła 14 rekomendacji, które mają ochronić klientów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w wyniku pandemii i pozwolić na kontynuowanie działalności przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19.


Podstawowe informacje


Rekomendacje Polskiej Izby Ubezpieczeń obejmują:

 • posiadaczy pojazdów, będących w trudnej sytuacji finansowej

 • kredytobiorców oraz posiadaczy polis oszczędnościowych i inwestycyjnych

 • touroperatorów

 • podmioty gospodarcze biorące udział w likwidacji szkód

 • lekarzy i ratowników medycznych


Rekomendacje obejmują zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

Jak wynika z informacji opublikowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń mają one służyć temu, aby klienci nie musieli rezygnować z ochrony ubezpieczeniowej w związku z aktualną sytuacją związaną z COVID-19.


Zgodnie z rekomendacjami zakłady ubezpieczeń, w porozumieniu z bankami, podejmą indywidualne decyzje dotyczące możliwości przyjęcia rekomendowanych działań, ich zakresu, okresu obowiązywania oraz szczegółowych warunków udzielania odroczenia (zawieszenia) płatności składek.Rekomendacje


Opracowane rekomendacje Polskiej Izby Ubezpieczeń dotyczą:


I. Ubezpieczeń na życie


Rekomendacja 1:

możliwość zdecydowania przez zakład ubezpieczeń o odroczeniu (zawieszeniu) płatności składki za ubezpieczenie zawarte w związku z umową kredytu za pośrednictwem banku na okres do 3 miesięcy


Rekomendacja 2:

świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w okresie odroczenia (zawieszenia) płatności składki


Rekomendacja 3:

odroczenie (zawieszenie) płatności składki udzielane w porozumieniu z bankiem, na indywidualny wniosek klienta złożony za pośrednictwem banku


Rekomendacja 4:

ustalenie przez zakład ubezpieczeń z klientem, za pośrednictwem banku, warunków udzielonego odroczenia (zawieszenia) płatności składki, w tym sposobu rozliczenia i terminu wymagalności zaległej składki należnej za okres udzielonego odroczenia (zawieszenia), biorąc pod uwagę:

 • konstrukcję produktu,

 • postanowienia umowy i OWU oraz

 • sytuację banku i warunki udzielonego przez niego odroczenia (zawieszenia) w spłacie kredytu


II. Ubezpieczeń o charakterze oszczędnościowym lub inwestycyjnym


Rekomendacja 5:

możliwość odroczenia lub zawieszenia płatności składki przez zakład ubezpieczeń w przypadku problemów finansowych klienta spowodowanych aktualną sytuacją epidemiczną związaną z pandemią COVID-19, na indywidualny wniosek klienta


Rekomendacja 6:

ustalenie przez zakład ubezpieczeń indywidualnie z klientem warunków udzielonego odroczenia lub zawieszenia płatności składki, w tym m.in. (i) długości odroczenia lub zawieszenia płatności składki, (ii) sposobu rozliczenia i terminu płatności składki należnej za okres udzielonego odroczenia lub zawieszenia oraz (iii) zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, biorąc pod uwagę:

 • konstrukcję produktu,

 • postanowienia umowy i OWU.


Rekomendacja 7:

zastosowanie proponowanych działań do umów ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, umów ubezpieczenia na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, a także do innych umów ubezpieczenia z działu I załącznika do ustawy z dnia 15 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, mających zapewnić wartość w dniu zapadalności lub wartość wykupu, która jest całkowicie lub częściowo narażona, bezpośrednio lub pośrednio, na wahania rynków (umowy ubezpieczenia na życie o charakterze oszczędnościowym lub inwestycyjnym)


III. Ubezpieczeń majątkowych


Rekomendacja 8:

obniżenie lub brak zwyżki przy płatności ratalnej za ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na indywidualny wniosek klienta, za raty przypadające w czasie pandemii


Rekomendacja 9:

przyznanie priorytetu przy naprawach pojazdów pracownikom służby zdrowia i ratownikom medycznym


Rekomendacja 10:

wprowadzenie uproszczonego sposobu likwidacji prostych i relatywnie niewysokich szkód, np.:

 • zdalne oględziny (jeśli jest taka możliwość),

 • oświadczenie poszkodowanego,

 • telemedycyna itp.


Rekomendacja 11:

wprowadzenie uproszczonego procesu odnowienia umów, zawierania nowych umów lub (na wniosek klienta na zasadach indywidualnie ustalonych przez każdy zakład ubezpieczeń) przedłużenia umów, których okres ubezpieczenia kończy się w okresie pandemii


Rekomendacja 12:

wprowadzenie wygodnych dla klientów procedur inspekcji technicznych oceny ryzyka


Rekomendacja 13:

kontynuacja po indywidualnej ocenie ryzyka oferowania gwarancji organizatorom turystyki w celu umożliwienia ciągłości funkcjonowania tym przedsiębiorcom


Rekomendacja 14:

stosowanie najszybszej możliwej płatności kontrahentom za wykonaną usługę (warsztaty naprawcze, firmy transportowe, lekarze orzecznicy) w celu zminimalizowania ryzyka utraty płynności


 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.


Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page