top of page

Zmiany w Tarczy Finansowej dla dużych przedsiębiorców

Rada Ministrów przyjęła zmiany do uchwały w sprawie rządowego programu „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm”. Na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) udostępniony został zmieniony Regulamin programu obowiązujący od 25 marca 2021 r., a także zestawienie wprowadzonych zmian.


Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.


Ograniczenie kręgu beneficjentów pożyczki płynnościowej


Zgodnie ze stanowiskiem strony rządowej z dotychczasowych doświadczeń związanych z realizacją programu wynika, że z pożyczek płynnościowych stosunkowo rzadziej korzystają przedsiębiorcy zaliczani do kategorii MŚP. W związku z tym rekomendowano ograniczenie zakresu podmiotowego beneficjentów tych pożyczek wyłącznie do dużych przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Przedsiębiorców.


W związku z powyższym, wprowadzono m.in. zmiany w zawartych w § 2 Regulaminu definicji „Dużego Przedsiębiorcy”, wyodrębniając dwie osobne kategorie:

 • Duży Przedsiębiorca 1.0 oraz

 • Duży Przedsiębiorca 2.0,

a także definicji „Finansowania Płynnościowego”, ograniczając zakres udzielania tej formy pomocy wyłącznie do drugiej ww. kategorii podmiotów.


Zmiana terminów


Dokonano także zmian w terminach przewidzianych w Regulaminie, m.in.:

 • wydłużono termin przyjmowania wniosków w celu uzyskania finansowania programowego – do 30 kwietnia 2021 r. (zmiana z 31 marca 2021 r.);

 • wprowadzono zmiany w okresie udostępnienia finansowania płynnościowego – do 30 czerwca 2021 r., z możliwością wypłaty środków do 30 września 2021 r. jeżeli umowa pożyczki zawiera warunki zawieszające do wypłaty środków (z prawem skrócenia tych terminów przez PFR);

 • wydłużono okresy karencji w spłacie kapitału oraz odsetek w przypadku pożyczek – do nie później niż 31 grudnia 2021 r.

Uproszczone procedury


Przewidziano ponadto (zob. nowe brzmienie § 5 ust. 5 Regulaminu) ułatwienia proceduralne w postaci możliwości skrócenia i ograniczenia badania due diligence w przypadku weryfikacji wniosku o przyznanie finansowania płynnościowego przedsiębiorcy, który:

 • ubiega się o wsparcie w ramach programu w łącznej kwocie niższej niż 3.5 mln zł (przy czym dotyczy to łącznie wszystkich instrumentów finansowania programowego, o które ubiega się przedsiębiorca) lub

 • prowadzi działalność w sektorze ochrony zdrowia i ubiega się o udzielenie wsparcia nie przekraczającego równowartości 3 mln euro (przy czym na potrzeby przeliczeń przyjęty będzie średni kursu ogłoszony przez Narodowy Bank Polski 31 grudnia 2020 r.).


Nowa kompetencja Rady Ministrów


Dodatkowo, PFR przyznano (zob. nowy § 5 ust. 4 Regulaminu) prawo do wystąpienia do Rady Ministrów o podjęcie decyzji w sprawie udzielenia finansowania płynnościowego na rzecz przedsiębiorcy:

 • będącego „Przedsiębiorcą mającym istotne znaczenie dla gospodarki państwa”, tzn. figurującym na liście spółek zawartej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 13 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa lub

 • ubiegającego się o kwotę finansowania przekraczającą 500 mln zł.

Inne istotne zmiany


Do pozostałych zmian wprowadzanych do Regulaminu programu zaliczyć można m.in.:

 • zmianę oprocentowania pożyczki płynnościowej poprzez jego obniżenie ze skutkiem od 1 kwietnia 2021 r.; w sytuacji, gdy przedsiębiorca uzyskał już finansowanie płynnościowe i zawarł dokumenty finansowania, PFR zwróci się do niego z propozycją zawarcia aneksu w zakresie dostosowania do nowych warunków oprocentowania (zob. § 12 ust. 2 Regulaminu);

 • możliwość odstąpienia przez PFR w szczególnie uzasadnionych przypadkach od zakazu wypłaty dywidendy, kwoty do podziału lub innych płatności na rzecz właścicieli lub beneficjentów rzeczywistych czy podmiotów powiązanych poza uzgodnionymi zwyczajowymi transakcjami w toku normalnej działalności z uzgodnionym limitem - jeśli wypłaty te nie będą realizowane ze środków przekazanych w ramach finansowania programowego (zob. zmiana w sekcji „Kluczowe zobowiązania” – Załącznik nr 1);

 • warunek zawieszający wypłatę środków z pożyczki w postaci zawarcia tzw. umowy międzywierzycielskiej, za wyjątkiem sytuacji ustanowienia przez pożyczkobiorcę adekwatnego zabezpieczenia uzgodnionego z PFR (zob. zmiana sekcji „Umowa Międzywierzycielska” – Załącznik nr 1);

 • obowiązek uwzględnienia przez PFR – w toku analizy okresu, którego dotyczy szkoda covidowa – całkowitych zakazów prowadzenia działalności gospodarczej, jak i ograniczeń częściowych, które wynikają z decyzji administracyjnej lub przepisów prawa, m.in. ograniczeń liczby klientów, którzy mogą przebywać w lokalu przedsiębiorcy (np. ograniczenia ustalające maks. Liczbę klientów przypadających na kasę lub metr kwadratowy lokalu przedsiębiorcy), przy czym ograniczenia dotyczące np. obowiązku zasłaniania ust i nosa lub konieczność mycia lub dezynfekcji rąk nie są uznawane za restrykcje częściowe (zob. zmiana w sekcji „Maksymalna kwota” – Załącznik nr 2).


 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.


Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. j. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page