top of page

Zmodyfikowana procedura przygotowanej likwidacji (pre-pack)

Sprawdź, czy możesz złożyć wniosek o pre-pack.


Trwająca pandemia COVID-19 negatywnie wpływa na płynność finansową wielu przedsiębiorstw oraz zwiększa prawdopodobieństwo upadłości przedsiębiorcy. Niekiedy okoliczności mogą wskazywać, że najlepszą receptą na wyjście z kłopotów będzie porozumienie się dłużnika z ewentualnym inwestorem (lub inwestorami) w ramach procedury przygotowanej likwidacji majątku dłużnika (tzw. pre-pack). Zasadniczo, polega ona na złożeniu wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży: 1) całości lub 2) zorganizowanej części lub 3) niektórych składników majątkowych, stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa dłużnika na rzecz nabywcy (lub nabywców), na warunkach ustalonych przed ogłoszeniem upadłości dłużnika.Co to jest przygotowana likwidacja?


Procedura przygotowanej likwidacji (pre-pack) jest uregulowanym w ustawie z 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.; dalej jako: „Prawo upadłościowe”) instrumentem prawnym, wywodzącym się z systemu common law, który w praktyce sprowadza się do zbycia w toku postępowania upadłościowego całego (lub części) przedsiębiorstwa lub najbardziej interesujących, istotnych składników majątku dłużnika na rzecz określonego inwestora (lub inwestorów), na określonych przez sąd upadłościowy warunkach. Celem takiego podejścia jest zwiększenie efektywności czasowej i kosztowej postępowania upadłościowego, a także ominięcie procedury przetargowej.Kiedy można złożyć wniosek o pre-pack?


Wniosek o pre-pack może zostać złożony wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnika, a także w toku postępowania o ogłoszenie upadłości.Co powinien zawierać wniosek o pre-pack?


Wniosek taki musi zawierać warunki umowy sprzedaży przez wskazanie co najmniej ceny oraz nabywcy. Natomiast dalsze warunki takiej umowy mogą zostać określone w złożonym projekcie umowy sprzedaży w trybie pre-pack (art. 56a ust. 4 Prawa upadłościowego). W celu uniknięcia niepotrzebnego przedłużenia procedury zaleca się przedłożenie takiego projektu umowy. Nadto, do Wniosku o pre-pack dołącza się w szczególności opis i oszacowanie, sporządzone przez biegłego sądowego (art. 56a ust. 4 Prawa upadłościowego).Które przepisy regulują procedurę pre-pack?


Regulacja przygotowanej likwidacji znajduje się w dziale VII (art. 56a-56h) Prawa upadłościowego.Co zmieniła nowelizacja Prawa upadłościowego, która weszła w życie 24 marca 2020 r.?


Nowelizacja Prawa upadłościowego, na mocy ustawy z 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802), która weszła w życie 24 marca 2020 r. – poza zmianami, o których była już mowa we wcześniejszym artykule Najnowsze zmiany w prawie upadłościowym, ma na celu ujednolicenie występujących w praktyce rozbieżności interpretacyjnych przepisów Prawa upadłościowego. Na przestrzeni ostatnich trzech lat stosowanie przepisów o przygotowanej likwidacji miało charakter „regionalny” i prowadziło do powstania zjawiska forum shoppingu, polegającego na tym, że dłużnik przenosił swoją siedzibę do innej miejscowości tylko po to, aby podlegać pod jurysdykcję sądu upadłościowego, który najkorzystniej dla danego przypadku wykładał przepisy Prawa upadłościowego. Nowelizacja z 30 sierpnia 2019 r. ma na celu eliminację powyższego zjawiska, ponieważ przesądziła, że:

  • Wniosek o pre-pack może przewidywać nabycie: 1) całości lub 2) zorganizowanej części lub 3) niektórych składników majątkowych, stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa dłużnika, na rzecz jednego bądź większej liczby nabywców (art. 56a ust. 6 Prawa upadłościowego). Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy przedsiębiorstwo dłużnika chce nabyć kilka podmiotów, które obecnie nie będą już musiały ukrywać się pod specjalnie tworzoną w tym celu strukturą korporacyjną, czy też sekwencją transakcji, zwiększających koszty operacji i w konsekwencji zmniejszających atrakcyjność instytucji.

  • Wniosek o pre-pack może obecnie złożyć każdy uczestnik postępowania, a więc zarówno dłużnik, jak i jego wierzyciele (art. 56a ust. 1 Prawa upadłościowego). Co więcej, możliwe jest także złożenie kilku, konkurencyjnych Wniosków o pre-pack. W tym ostatnim przypadku przeprowadza się aukcję pomiędzy potencjalnymi nabywcami w celu wyboru najkorzystniejszych warunków sprzedaży, do której stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem warunków z art. 56ca ust. 1 Prawa upadłościowego.

  • Zwiększają się koszty zainicjowania Wniosku o pre-pack, ponieważ aktualnie wniosek musi zawierać załącznik w postaci dowodu wpłaty przez nabywcę (nabywców), na rachunek depozytowy sądu upadłościowego, wadium w wysokości jednej dziesiątej oferowanej ceny (art. 56a ust. 2a Prawa upadłościowego). W razie niezałączenia do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży dowodu wpłaty wadium wniosek ten pozostawia się bez rozpoznania. Co ważne, jeżeli do zawarcia umowy sprzedaży nie dojdzie z winy nabywcy, wówczas syndyk zachowuje wadium (art. 56e ust. 2a Prawa upadłościowego). Nabywca może z kolei wnieść o uchylenie lub zmianę postanowienia o zatwierdzeniu warunków sprzedaży, jeżeli po wydaniu tego postanowienia zmieniły się lub zostały ujawnione okoliczności mające istotny wpływ na wartość składnika majątku będącego przedmiotem sprzedaży (art. 56h Prawa upadłościowego). Zmiana ta jest ukierunkowana na ukrócenie nadużywania procedury tylko w celu zablokowania pierwotnego Wniosku o pre-pack inwestora, który realnie zainteresowany był nabyciem przedsiębiorstwa dłużnika.

  • Wniosek o pre-pack powinien zawierać także załącznik w postaci listy znanych wnioskodawcy zabezpieczeń, dokonanych przez wierzycieli na majątku, którego dotyczy ten wniosek, z podaniem adresów tych wierzycieli wraz z jego odpisami dla tychże wierzycieli. Wierzyciele rzeczowi dłużnika są następnie powiadamiani przez sąd upadłościowy o Wniosku o pre-pack i mają 14 dni na ustosunkowanie się do niego (art. 56c ust. 3 Prawa upadłościowego). Co więcej, nowelizacja jeszcze bardziej zwiększyła transparentność procedury, skoro o złożeniu Wniosku o pre-pack obwieszcza się (art. 56ab Prawa upadłościowego).

  • Nowelizacja procedury przygotowanej likwidacji przesądziła obligatoryjność wykształconego w praktyce elementu procedury, polegającego na ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego albo zarządcy przymusowego w toku postępowania z Wniosku o pre-pack (art. 56aa ust. 1 Prawa upadłościowego). Ich zadaniem jest złożenie, w wyznaczonym przez sąd upadłościowy terminie, sprawozdania obejmującego w szczególności informacje na temat stanu finansowego dłużnika, rodzaju i wartości jego majątku oraz przewidywanych kosztów postępowania upadłościowego oraz innych zobowiązań masy upadłości, które należałoby ponieść przy likwidacji na zasadach ogólnych, a także inne informacje istotne dla rozpoznania Wniosku o pre-pack. Ustawodawca zmniejszył w ten sposób ryzyko pokrzywdzenia niektórych wierzycieli, występujące w ramach procedury przygotowanej likwidacji.Ile trwa realizacja przygotowanej likwidacji?


W praktyce najdłużej zajmuje faza negocjacyjna warunków transakcji z zainteresowanym inwestorem, ponieważ samo rozpoznawanie wniosku o pre-pack zajmowało do tej pory około 3 miesięcy. Opisana powyżej procedura prawdopodobnie spowoduje przedłużenie procesu, gdyż sąd upadłościowy rozpoznaje wniosek o pre-pack nie wcześniej niż trzydzieści dni od dnia obwieszczenia o jego złożeniu oraz nie wcześniej niż czternaście dni od dnia doręczenia wierzycielom zabezpieczonym na majątku, którego dotyczy ten wniosek, odpisów tego wniosku wraz z załącznikami oraz zobowiązaniem do zajęcia stanowiska w wyznaczonym terminie. Następnie syndyk zawiera umowę sprzedaży w trybie pre-pack nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia stwierdzenia prawomocności postanowienia sądu o zatwierdzeniu warunków sprzedaży, chyba że zaakceptowane przez sąd warunki umowy przewidują inny termin. Obecnie o samej prawomocności postanowienia syndyk powinien dowiadywać się szybciej, ponieważ sąd upadłościowy ma zawiadamiać go o tym np. telefonicznie lub e-mailowo. Co istotne, możliwe jest zwiększenie szybkości przejęcia przedmiotu umowy, jeżeli do wniosku o pre-pack został dołączony dowód wpłaty pełnej ceny na rachunek depozytowy sądu. Wówczas wydanie przedsiębiorstwa na rzecz inwestora następuje niezwłocznie po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości (art. 56f ust. 1 Prawa upadłościowego).Czy warto?


Szybkie zastosowanie przez przedsiębiorcę we współpracy z inwestorem (lub inwestorami) procedury przygotowanej likwidacji może pozwolić na maksymalizację zaspokojenia wierzycieli dłużnika, przy jednoczesnej realizacji interesu inwestora (lub inwestorów), który ma możliwość nabycia przedsiębiorstwa dłużnika ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej.


Choć zastosowanie trybu przygotowanej likwidacji na pierwszy rzut oka wydaje się proste, w szczególności, gdy inwestor zewnętrzny chce nabyć przedsiębiorstwo dłużnika, warto w fazie przed złożeniem wniosku o pre-pack podjąć także rozmowy z kontrahentami, którzy na gruncie nowelizacji Prawa upadłościowego mają znacznie więcej uprawnień. Tym bardziej, że atmosfera wynikająca z trwającej pandemii, zwiększa prawdopodobieństwo zrozumienia przez nich trudnej sytuacji, w której znalazł się przedsiębiorca. Procedura pre-pack ma na celu zachowanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa dłużnika i jego płynne przejęcie przez inwestora, który korzysta z dobrodziejstw skutków sprzedaży egzekucyjnej. Niewątpliwie wierzyciele w takim scenariuszu powinni zostać zaspokojeni w wyższym stopniu niż w przypadku upadłości likwidacyjnej na zasadach ogólnych. Jest zatem o co walczyć.


Zespół Kubas Kos Gałkowski jest gotowy, aby odpowiedzieć na Państwa pytania i udzielić szczegółowych informacji oraz wsparcia przy przygotowaniu wniosku o pre-pack oraz w innych kwestii związanych z upadłością i restrukturyzacją przedsiębiorstw.


 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page