top of page

Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich przedsiębiorców

Jak wynika ze statystyk podanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej według stanu na 30 czerwca 2020 r. przedsiębiorcy złożyli 4838 wniosków o udzielenie bezzwrotnych dotacji na kapitał obrotowy na kwotę ponad 855 mln zł. Dotychczas 2406 wniosków uzyskało pozytywną ocenę. Wartość przyznanej pomocy to 465 mln zł z łącznej puli 2,5 mld zł.


Nabór wniosków trwa od 15 czerwca 2020 r. Wnioski można składać do 31 lipca 2020 r. (do godz. 16:00:00).


Do kogo skierowane jest wsparcie?


Wnioski o dotacje mogą składać:

  • średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru (przy określaniu statusu należy uwzględnić postanowienia Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014)UWAGA: średni przedsiębiorca to podmiot, który: (i) ma siedzibę lub oddział na terenie Polski, (ii) zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro, (iii) nie spełnienia definicji mikro i małego przedsiębiorstwa, zgodnie z Załącznikiem nr I do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014


  • którzy na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajdują się w trudnej sytuacji (w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014) lub w sytuacji nagłego niedoboru tzn. odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca 2019 r.UWAGA: dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdowali się w trudnej sytuacji zgodnie z art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014.


Na co można przeznaczyć wsparcie?


Wsparcie jest przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Dotacje mają służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb przedsiębiorstw i mogą służyć np. na:

  • opłacenie mediów (gaz, prąd, paliwo),

  • najem powierzchni,

  • zakup towarów czy

  • ubezpieczenie działalności.

Wsparcie mogą uzyskać projekty, których realizacja rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o dofinansowanie, a których okres realizacji nie jest krótszy niż 1 miesiąc kalendarzowy oraz dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe.


Wysokość wsparcia jest uzależniona od liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie.


Środki na wsparcie pochodzą z programów operacyjnych Inteligentny Rozwój (pomoc dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terytorium województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego) i Polska Wschodnia (pomoc dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terytorium województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego).


Więcej informacji na temat dotacji można uzyskać na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page