top of page

Tarcza 2.0 przyjęta przez Sejm

[Aktualizacja 20.04.2020]


W dniu 17 kwietnia 2020 r. została podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Wcześniej, po przyjęciu przez Sejm 9 kwietnia 2020 r., ustawą zajmował się Senat i ponownie Sejm.


Ostateczna wersja tzw. tarczy 2.0 zawiera m.in. rozwiązania, o których pisaliśmy poniżej.


Wśród najważniejszych zmian w stosunku do pierwotnej wersji przyjętej przez Sejm znalazło się dodatkowo m.in.:

 • zniesienie limit przychodów poniżej 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie: 15 595,74 zł) przy ubieganiu się przez osoby samozatrudnione o tzw. świadczenie postojowe (wbrew zapowiedziom ww. limit nie został natomiast zniesiony w przypadku ubiegania się o tzw. wakacje składkowe),

 • objęcie pomocą dotyczącą tzw. wakacji składkowych także firm założonych pomiędzy 1 lutego 2020 r. a 1 kwietnia 2020 r.

Ustawa, z pewnymi wyjątkami, weszła w życie 18 kwietnia 2020 r.


Już teraz wiadomo, że pojawią się kolejne wersje tarczy. Zgodnie z zapowiedziami w najbliższym czasie mają zostać ogłoszone przez Rząd nowe rozwiązania (tarcza 3.0) dotyczące samorządów, zamówień publicznych, wakacji kredytowych oraz ochrony spółek przed przejęciami.9 kwietnia 2020 r. Sejm przyjął ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zwaną tzw. tarczą 2.0 (lub tarczą 1.1). Nowe przepisy uzupełniają pakiet rozwiązań, który ma za zadanie pomóc polskim firmom i ich pracownikom w przejściu przez kryzys wywołany pandemią koronawirusa. O jakie rozwiązania chodzi?Wsparcie dla przedsiębiorców od Agencji Rozwoju Przemysłu


Ustawę otwierają przepisy dotyczące możliwości uzyskania przez przedsiębiorców, których obroty gospodarcze spadły w następstwie COVID-19, wsparcia udzielanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu.


Wsparcie to będzie przyznawane w drodze umów zawartych przez przedsiębiorców z Agencją Rozwoju Przemysłu, a w celu jego uzyskania przedsiębiorcy będą musieli złożyć wniosek zawierający m.in. opis planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej.


Rozmiar i rodzaj przyznanego wsparcia ma zależeć od faktycznych skutków finansowych, jakie dany przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz skali prowadzonej przez niego działalności.


Zmiany innych przepisów


Tarcza 2.0 wprowadza ponadto modyfikację ponad 60 różnych ustaw, w tym uchwalonej przez Sejm 31 marca 2020 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zmiany obejmują m.in.:

 • rozszerzenie kręgu przedsiębiorców uprawnionych do skorzystania z 3-miesięcznego zwolnienia z ZUS o firmy zatrudniające od 10 do 49 osób (zwolnienie obejmuje 50% należności z tytułu składek i dotyczy przedsiębiorców, którzy byli zgłoszeni jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r.)

 • wydłużenie do 3 miesięcy świadczenia postojowego w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę dla samozatrudnionych i pracowników zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych

 • zmiany dotyczące biegu terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

 • zmiany w zakresie prawa pracy (możliwość zobowiązania pracownika do pozostawania w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym wyznaczonym miejscu poza normalnymi godzinami pracy oraz polecenia pracownikowi realizowania prawa do odpoczynku w wyznaczonym miejscu; przyznanie szczególnych uprawnień dotyczących organizacji i świadczenia pracy także przedsiębiorcom prowadzącym działalność w sektorze rolno-spożywczym związaną z wytwarzaniem lub dostarczaniem żywności)

 • możliwość zmiany przez banki określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytów udzielonych przedsiębiorcom i NGO przed 8 marca 2020 r.

 • dalsze zmiany dotyczące wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z COVID-19

 • dodatkowe ułatwienia przy podejmowaniu uchwał dotyczące m.in. spółek kapitałowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji

 • rozszerzenie świadczeń ochrony miejsc pracy na NGO

 • wyłączenie od zawieszenia części terminów procesowych z prawa administracyjnego m.in. terminu wydania decyzji o warunkach zabudowy

 • ułatwienia w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie

 • możliwość dalszego przedłużenia terminu wniesienia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowej za 2020 r.

 • zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę dla rolników objętych kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19

 • zmiany w zakresie Prawa pocztowego (m.in. wprowadzenie tzw. przesyłki „hybrydowej”)

 • wydłużenie dodatkowych terminów administracyjnych (m.in. dla posiadaczy pojazdów oraz personelu kolejowego i lotniczego)

 • nielimitowany Internet w ramach dostępu do „publicznych” stron internetowych (domeny gov.pl, usługi umożliwiające zdalną diagnostykę medyczną i usługi e-learningu dla uczniów i nauczycieli)

Wątpliwości budzi jakość i czytelność nowych rozwiązań legislacyjnych. Nowa ustawa obejmuje blisko 150 stron przepisów, z czego ponad 70 stron zajmują zmiany dotyczące tzw. specustawy koronawirusowej, nowelizowanej w ramach pierwszej tarczy antykryzysowej. W tym zakresie proponuje się m.in. wprowadzenie do ww. specustawy przepisów z numeracją art. 15zzzs – 15zzzzzx, co z pewnością nie będzie ułatwieniem dla korzystania przez przedsiębiorców z nowych rozwiązań.

W ustawie nie znalazły się oczekiwane przez przedsiębiorców zmiany dotyczące m.in. wakacji składkowych dla przedsiębiorców zatrudniających powyżej 49 pracowników (zapowiedź zmiany tarczy antykryzysowej w tym zakresie została jednak ogłoszona w dniu 9 kwietnia 2020 r. przez Prezydenta), pełnego przywrócenia niedziel handlowych czy doprecyzowania kwestii związanych z wprowadzonymi zmianami w najmie.


Dalsze kroki


Ustawa czeka teraz na rozpatrzenie przez Senat, a następnie – o ile Senat nie wniesie poprawek – na podpis Prezydenta. Wiadomo także, że procedowane będą również dalsze zmiany tarczy antykryzysowej.


 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page