top of page

Wzmożone kontrole PIP w związku z COVID-19

PIP sprawdza, czy w zakładach pracy wprowadzono odpowiednie środki ochrony przed COVID-19. Co należy wiedzieć, żeby dobrze przygotować się do ewentualnej wizyty inspektorów pracy?


Wzmożone kontrole PIP


Zgodnie z ubiegłotygodniowymi zapowiedziami Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z docierającymi do Państwowej Inspekcji Pracy sygnałami dotyczącymi tego, że nie wszyscy pracodawcy zapewniają swoim pracownikom odpowiednie i bezpieczne warunki pracy, a zagrożenie epidemią COVID-19 wciąż jest realne, PIP zwiększy częstotliwość i szczegółowość kontroli zakładów pracy.


Z wypowiedzi Minister wynika, że celem kontroli jest weryfikacja:

 • czy w zakładach pracy przeprowadzone zostały oceny ryzyka zawodowego w związku z COVID-19,

 • czy pracodawcy wdrożyli wymagane prawem działania wpływające na powstrzymanie rozwoju pandemii COVID-19,takie jak zapewnienie środków do dezynfekcji rąk, środków ochrony nosa i ust czy rękawiczek jednorazowych, a także

 • czy przeprowadzone zostały szkolenia BHP.

Jednocześnie, dodatkowe kontrole zostaną przeprowadzone na obszarach „żółtych” i „czerwonych” powiatów. Jak bowiem wynika z informacji przedstawionych 11 sierpnia 2020 r. przez Głównego Inspektora Pracy, w powiatach o zaostrzonym reżimie sanitarnym inspektorzy pracy przeprowadzą po 10 kontroli mających na celu ustalenie, czy przedsiębiorcy realizują obowiązki związane z COVID-19. Natomiast o stwierdzonych w czasie kontroli naruszeniach przepisów prawa i reżimu sanitarnego inspektorzy pracy będą informować właściwe wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne.


Przebieg kontroli i uprawnienia PIP – co warto wiedzieć?


Przebieg kontroli może mieć istotny wpływ na zastosowane wobec przedsiębiorcy środki prawne. Wobec tego, poniżej przedstawiamy informacje, o których warto pamiętać w przypadku wizyty inspektorów pracy.


Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy przed podjęciem czynności kontrolnych inspektor pracy powinien zgłosić swoją obecność podmiotowi kontrolowanemu. Co jednak ważne, nie zawsze musi mieć to miejsce – nie dotyczy to bowiem przypadków, gdy takie zgłoszenie mogłoby mieć wpływ na wynik kontroli.


Inspektorzy pracy są upoważnieni do swobodnego poruszania się po terenie podmiotu kontrolowanego bez obowiązku uzyskiwania przepustki oraz są zwolnieni od rewizji osobistej, także w przypadku, jeżeli przewiduje ją wewnętrzny regulamin podmiotu kontrolowanego.


Kontrolę przedsiębiorcy przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej i upoważnienia do jej przeprowadzenia (wyjątkowo upoważnienie może być doręczone już po rozpoczęciu kontroli – w terminie do 7 dni od dnia jej podjęcia).


Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli może wydać Główny Inspektor Pracy i jego zastępcy oraz okręgowi inspektorzy pracy i ich zastępcy (a w pewnych przypadkach również nadinspektorzy pracy - kierownicy oddziałów). Powinno ono zawierać:

 • wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli;

 • oznaczenie organu kontroli;

 • imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli oraz numer jej legitymacji służbowej;

 • określenie zakresu przedmiotowego kontroli;

 • oznaczenie podmiotu objętego kontrolą;

 • wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;

 • podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;

 • pouczenie kontrolowanego podmiotu o jego prawach i obowiązkach;

 • datę i miejsce wystawienia upoważnienia.

W toku postępowania kontrolnego inspektorzy pracy mają prawo m.in.:

 • swobodnego wstępu na teren oraz do obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego;

 • przeprowadzania oględzin obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, maszyn i urządzeń oraz przebiegu procesów technologicznych i pracy;

 • żądania od (i) podmiotu kontrolowanego oraz od (ii) wszystkich pracowników lub (iii) osób, które są lub były zatrudnione, albo (iv) które wykonują lub wykonywały pracę na jego rzecz na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób wykonujących na własny rachunek działalność gospodarczą, a także (v) osób korzystających z usług agencji zatrudnienia, pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą oraz wzywania i przesłuchiwania tych osób w związku z przeprowadzaną kontrolą;

 • żądania okazania określonych dokumentów, jak również dostarczenia im próbek surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji, w ilości niezbędnej do przeprowadzenia analiz lub badań, gdy mają one związek z przeprowadzaną kontrolą;

 • utrwalania przebiegu i wyników oględzin za pomocą aparatury i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku;

 • wykonywania niezbędnych dla celów kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń sporządzanych na podstawie dokumentów, a w razie potrzeby żądania ich od podmiotu kontrolowanego;

 • sprawdzania tożsamości osób wykonujących pracę lub przebywających na terenie podmiotu kontrolowanego.


Podmiot kontrolowany ma obowiązek zapewnić inspektorom pracy warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności niezwłocznie przedstawić żądane dokumenty i materiały, zapewnić terminowe udzielanie informacji przez zobowiązane do tego osoby oraz udostępnić urządzenia techniczne oraz, w miarę możliwości, oddzielne pomieszczenie z odpowiednim wyposażeniem.


Ustalenia kontroli dokumentowane są co do zasady w formie protokołu, który powinien zawierać wiele szczegółowo wymienionych przez ustawę elementów, w szczególności opis stwierdzonych naruszeń prawa oraz inne informacje mające istotne znaczenie dla wyników kontroli.


Protokół podpisują następnie inspektor pracy prowadzący kontrolę oraz osoba lub organ reprezentujący kontrolowanego przedsiębiorcę. Co ważne, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu protokołu, przed jego podpisaniem, kontrolowany ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. W razie ich zgłoszenia inspektor pracy przeprowadzający kontrolę zobowiązany jest je zbadać, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu. W protokole nie można dokonywać poprawek, skreśleń ani uzupełnień bez omówienia ich na końcu protokołu, z wyjątkiem sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, które parafuje inspektor pracy, oznaczając parafy datą ich dokonania. Odmowa podpisania protokołu przez osobę lub organ reprezentujący kontrolowanego przedsiębiorcę nie stanowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy stosownych środków prawnych przewidzianych ustawą. Kopię protokołu kontroli inspektor pracy pozostawia przedsiębiorcy.


W przypadku niestwierdzenia uchybień wynik kontroli może być udokumentowany w uproszczony sposób – w formie notatki urzędowej, zawierającej zwięzły opis stanu faktycznego oraz podpisanej przez inspektora pracy. Tak jak w przypadku protokołu, jej kopię inspektor pracy powinien zostawić kontrolowanemu przedsiębiorcy.


Wytyczne dla PIP w sprawie przeprowadzenia kontroli


Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną kontrole PIP mają być prowadzone przy zastosowaniu procedur ograniczających ryzyko zakażenia wirusem COVID-19. Nowe zasady przeprowadzania kontroli zostały określone w wytycznych opracowanych przez Głównego Inspektora Pracy i Głównego Inspektora Sanitarnego.


Jak wynika z informacji opublikowanej na stronie internetowej PIP, zgodnie z wytycznymi m.in. przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, w sytuacji gdy nie wyklucza tego charakter kontroli, zaleca się, aby inspektor pracy podjął próbę kontaktu telefonicznego z pracodawcą celem ustalenia obowiązujących w zakładzie procedur dotyczących utrzymania reżimu sanitarnego.

Podczas prowadzenia czynności kontrolnych na terenie zakładu pracy Główny Inspektor Pracy zaleca korzystanie z wydzielonego pomieszczenia. Czynności kontrolne na terenie zakładu pracy powinny trwać możliwie jak najkrócej.

W czasie kontroli inspektorzy powinni też respektować obowiązujące u pracodawcy ograniczenia i obowiązki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2, a także m.in.:

 • stosować wymaganą osłonę ust i nosa,

 • przestrzegać higieny rąk,

 • poddać się wymaganej dezynfekcji rąk czy obuwia,

 • korzystać z udostępnionego przez przedsiębiorcę pomieszczenia,

 • zachowywać wymagany dystans w stosunku do osób przebywających w kontrolowanym podmiocie min. 2 m,

 • ograniczyć czas wizytacji stanowisk pracy (podlega to indywidulanej ocenie przez inspektora),

 • w miarę możliwości ograniczyć kontakt z osobami, z którymi spotykają się w czasie prowadzenia czynności kontrolnych.


 

Zespół Kubas Kos Gałkowski cały czas monitoruje regulacje i zalecenia wydawane przez organy rządowe i na bieżąco opracowuje konkretne rozwiązania prawne. Pozostajemy w gotowości, aby udzielić wsparcia i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z COVID-19 oraz wpływem pandemii na Państwa działalność, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, abstrakcyjny i ogólny, nie stanowi opinii prawnej lub porady ani nie może być traktowany jako świadczenie pomocy prawnej w jakiejkolwiek formie. Materiały zawarte w niniejszym artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria "Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. p". sp. k. może udzielić porady prawnej lub sporządzić opinię wyłącznie i dopiero po zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub pomocy prawnej skontaktuj się z naszym prawnikiem.

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page